« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Vyhláška č. 2/2021 - o místních poplatcích ze psů (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 2_2021 - o místním poplatku ze psů.pdf [1,50 MB]
OBEC BÍLÉ POLIČANY Zastupitelstvo obce Bílé Poličany Obecně závazná vyhláška obce Bílé Poličany č.2/2021 o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Bílé Poličany se na svém zasedání dne 19.dubna 2021 usnesením č.3/2021 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dálejen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bílé Poličany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Bílé Poličany.1
<br> č|.2 Poplatník a předmět poplatku (l) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2 (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkově povinnosti do 15-ti dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15-ti dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.(3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-Ii přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede těž osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,vpřípadě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> 0) další údaje rozhodně pro...

Načteno

edesky.cz/d/4590293


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz