« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Posuzování vlivů koncepce "Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2022-2027" na ŽP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZZR_PDP_OPDunaje_final.pdf
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 15.dubna 2021
Č.j.: MZP/2021/710/2007
Vyřizuje: Ing.Hejhal
Tel.: 267 122 730
E-mail: Jan.Hejhal@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2022 – 2027“
<br> Charakter koncepce:
<br> Užívání vod obecně představuje antropogenní faktor,jež má větší či menší vliv na stav vod <.>
Účelem plánu dílčího povodí (dále jen „PDP“) je identifikovat tyto vlivy,posoudit jejich
významnost na stav a navrhnout vhodná opatření k eliminaci nepříznivých vlivů tak,aby se
docílilo rovnováhy mezi environmentálními požadavky (udržení nebo dosažení dobrého stavu)
a přínosy,které užívání vod umožňuje.Užívání povrchových vod se dělí podle typu ovlivnění
na užívání ovlivňující kvantitu (odběry,převody,akumulace),kvantitu i jakost (bodové zdroje
znečištění) a pouze jakost (plošné zdroje znečištění) <.>
<br> Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost,která probíhá ve třech šestiletých cyklech
dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky,kterou zajišťuje stát s cílem vymezit a vzájemně
harmonizovat následující veřejné zájmy:
<br>  ochrana vod jako složky životního prostředí <,>
 snížení nepříznivých účinků povodní a sucha <,>
 udržitelné užívání vodních zdrojů,zejména pro účely zásobování pitnou vodou <.>
<br> Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2022 – 2027 (dále také jen „PDP Dunaje“) je
podkladem pro:
<br>
<br>
<br>
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Mi...

Načteno

edesky.cz/d/4588030

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz