« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Modernizace silnice II/143 Dobročkov-Brloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-17841.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> EUROVIA CS,a.s <.>,odštěpný závod oblast Čechy západ,závod České Budějovice,IČ:
45274924,Planá 72,370 01 Planá
<br>
(dále jen „žadatel“) podal dne 8.4.2021 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na
silnicích č.II/143,II/166 III/14313 III/1434,III/1435,III/1436,III/1664 v ORP Český Krumlov dle
přiloženého dopravně inženýrského opatření z důvodu provádění stavebních prací:
<br>
Modernizace silnice II/143 Dobročkov-Brloh
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném
znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,(dále jen "správní řád") odst.5 zákona o silničním
provozu,po odsouhlasení Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,územní odbor Český
Krumlov,dopravní inspektorát č.j.: KRPC-990-58/ČJ-2021-020206 ze dne 6.4.2021 <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>
 Dotčené komunikace: silnice č.II/143,objízdné trasy po silnicích č.II/166 III/14313
<br> III/1434,III/1435,III/1436,III/1664
 V úseku: dle přiloženého dopravně - inženýrského opatření
 Komu se stanovuje: žadateli
 Důvod žádosti: stavební práce – oprava povrchu vozovky silnice II/143
 Termín: od nabytí právní moci rozhodnutí do 30.5.2021
 Velikost dopravní značky: základní
 Provedení značky (typ): přechodné SDZ
<br> • Odpovědná osoba: Ing.XXXXXXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov Odbor dopravy a silničního
hospodářství
<br> Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
<br> tel.: 380 766 111
<br>
<br> IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
<br> posta@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
<br>
<br> číslo jednací spisová značka vyřizuje / telefon / e-mail Český Krum...
Brloh_Eurovia_uzavirka.pdf
„ uš -.<.> * * GÍĚŠŠĚ.gig
<br> ĚŠ '.„.má „máš i\.<.> „.<.>.<.> hmm.<.> (.uma.dťluěš ĚEBŠI 169_4— \ <.>
<br> š (němu-_ Š.„ i
<br> \„ a.a b=Mm>co „M Šum,<.>.<.> <.>
<br> t1ll l.\.q.<.>
<br> němu Smc nE—nQEn muž 05 u.28.3.<.>.<.>.Unna SuíčuuĚu.Šmšou „u„._m>m„m.i\
<br> k
<br> <.>
<br>.<.>
<br> ;.<xE<zN0a.<.> _ a 23.SE.<.> na? m5 du * l.<.>.('.<.>.' 535
<br> i
<br> » žítšm.gum :
<br> % _P '— _ _š— -u
<br> —Q_ |.<.> „__—“Uh.—
<br> gnnnp—q-nsnnnm.'
<br>.:.<.>,Ěa.„ _.:
<br> up*
<br> c.:.:.„Šahň
<br>.EE.<.>.:.ď.in.-co.<.>.<.>.ut „oa >.<.> o!
<br> [Uhl—NL! :
<br> Jun? 3
<br> 60:03“
<br> si-mi na,<.>.„mE.<.> —G SG %: : &
<br> _.<.> N
<br> began hw.“ $.<.>.| it! <.>
<br> 5355“ I I).<.>
<br>.<.> \.:.ĚWM.395 J).).<.> h? saam ; „sss Em Šó.—0m <.>
<br> Muv—
<br> _ _.<.> -Q4.! “.*.—wa '- \ ' Hgn
<br> !"
<br> „čna—eo! h.hu.!
<br> „mu!-_ af ' "—
<br> lll
<br> wc cs
<br> Ě:„EU Eva; \\
<br> ČSH! u:.<.> <.>
<br> 7.3.5.>JvE>U.gym—nan 5.<.> <.>
<br> g
<br>.!.<.>.<.>.<.> » u,'.— nl.<.>.<.>.<.>.09h '( \— A.-.-Ill 'II\.<.> <.>,<.>.:.Olio! :uQŠ.<.> I OMG „.\ * sa.<.>.—.<.> <.>,<.> na: * 83.3 GEM.—.EU Buh.<.>.+.alfu—rám r.<.> „RČ—„EU „ E_B BIÚ *.H—QG.<.>.<.> NNh
<br>.<.>.:
<br> $$$ <.>
<br>.<.>.: čas:.<.> <.>
<br> něm-.<.>.<.> :.r.<.> č.9!
<br>.' 'LMODERNIZACE S!L.Ill143 BRLOH - ooaaočxoíl
<br> _L tsm:
<br> "; PÉR “ vaginu! i.?8243 "L 5243 Fm |p22 © _.:13 gua
<br> ? mmm ' _[_ 15115
<br> :“: MOQEENŠZAQE\ SIL.III_1'43 BRLOH- DOBROČKOV
<br> MODERMZACE SlLJIHď—S BRLOH - DOBROČKOV—l vmf-rz'r-f'vín
<br>.m "'b.„ _; _
<br> Pwnrcn'm- TFPTÍC' %:" ":'h <,>
<br>.*.:olnw
<br> |,“1x » lil-PHW
<br> mm;; na muslima
<br> :D:D - mmm Smutna 8310" JDBRDĚKW

Načteno

edesky.cz/d/4588029

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz