« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí - Masarykovo nábřeží PKD-78357/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí - Masarykovo nábřeží PKD-78357/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/12 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne Vyřizuje/tel.:
14540/DAST/2020/J05 U4378 / 18.12.2020 Ing.XXXX XXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 406581/2021 Počet listů/příloh: 12 / 0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1926825/2020 13.4.2021
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako stavební úřad
příslušný dle ustanovení § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě přezkoumání
žádosti o vydání společného povolení podle ustanovení § 94j až § 94p stavebního zákona,kterou
dne 18.12.2020 podal stavebník hlavní město Praha,se sídlem Mariánské náměstí 2,110 01
Praha 1,IČO 000 64 581,zastoupený společností Technická správa komunikací hl.m.Prahy <,>
a.s <.>,se sídlem Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1,IČO 034 47 286,dále zastoupený společností
ELTODO,a.s.se sídlem Novodvorská 1010/14,Praha 4,142 01,IČO 452 745 17,dále
zastoupený společností AŽD Praha,s.r.o.se sídlem Žirovnická 2/3146 106 17 Praha 10,IČO
480 294 83 <,>
<br> vydává podle ustanovení § 94p stavebního zákona
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> pro stavbu
<br> SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí - Masarykovo nábřeží <,>
<br> která má být umístěna a provedena na pozemcích parcelní číslo 2400,2410/1,2410/2,2410/4 <,>
2411,2421/1,2421/2,2428,2429/1 a 2438/2 v katastrálním území Nové Město,Praha 1
a Praha 2 <.>
<br> Předmětem řízení je obnova a rozšíření stávajícího světelného signalizačního zařízení (SSZ)
1.012 Jiráskovo náměstí - Masarykovo nábřeží a pokládka koordinačních kabelů <.>
<br> V křižovatce dojde k rozšíření a výškové úpravě stávajících středových ostrůvků při vjezdu
a výjezdu na Jiráskův...

Načteno

edesky.cz/d/4586925

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz