« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Obnova SSZ ul. Ke Štvanici PKD-78409/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obnova SSZ ul. Ke Štvanici PKD-78409/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPFTAJE7*
MHMPXPFTAJE7
<br>
<br>
<br>
<br>
ELTODO,a.s <.>
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
IČ: 45274517
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXXXXX XXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004389
MHMP-482437/2021/O4/Lj Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 442023/2021PKD 15.04.2021
<br>
<br> Opatření obecné povahy
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a d rah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a
§ 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení
žádosti adresáta ze dne 22.03.2021 a projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství
Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie,Č.j.: KRPA-91119-1/ČJ–2021-0000DŽ ze dne
14.04.2021
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 pís m.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí prav idla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů
<br>
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
ve věci povolení zv láštního užívání a uzavírky komunikace Ke Štvanici a W ilsonova,Praha 8,k.ú.Karlín <,>
za účelem záboru z důvodu provádění výkopových prací – provádění sond pro vyhledání a kontrolu
průchodnosti chrániček a provádění protlaků na chodnících a ve vozovce.Zábor na ul.Ke Štvanici v místě
od sjízdné rampy NN2994 v pravém jízdním pruhu ve směru z centra v délce cca 20 m,dále zábor na
přilehlém chod...

Načteno

edesky.cz/d/4586864

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz