« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - DZ Patočkova PKD-78415/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ Patočkova PKD-78415/2021
PRA HA
PR A G U E
PRA GA
PRA G
<br> HLA VNi MESTO PRAHA
<br> MAGISTRAT HLA VNIHO MESTA PRAHY
<br> Odbor pozemnfch komunikacf a drah
<br> Oddelenf silnicnfho spnivnfho Ufadu
<br> 11111111111111111111111111111111111111 111111 11111111111111111111111111
<br> Vas dopis zn./ze dne:
<br> c.j.:
<br> MHMP-482518/2021104/Du
<br> Spis.zn.:
<br> S-MHMP 465387/2021PKD
<br> •
<br> MHMPXPFTANN6
<br> D-PLUS PROJEKTOV A A INZENYRSKA a.s <.>
Sokolovska 16/45A
186 00 Praha 8
<br> Vyi'izuje/ linkaltel.:
<br> LudekDura
<br> 236004392
<br> Pocet listU/pi'floh: 111
<br> Datum:
<br> 14.04.2021
<br> Oznameni o navrhu opatreni obecne povahy pro stanoveni mistni upravy provozu na
pozemnich komunikacich a vjzva k uplatneni
<br> pfipominek nebo namitek <.>
<br> •
<br> Magistrat hi.m.Prahy,odbor pozemnfch komunikacf a drah,jako pi'fslusny silnicnf spravnf urad
die ust.§ 124 odst.6 zakona c.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemnfch komunikacfch a o zmene
nekterych zakonu,ve znenf pozdej sfch pi'edpisu,(dale jen " zakon 0 silnicnfm provozu") zahajil
dne 14.04.2021 na zaklade zadosti pravnicke osoby D-PLUS PROJEKTOV A A INZENYRSKA
a.s <.>,JC: 26760312 rfzenf o navrhu opatrenf obecne povahy podle ust.§ 171 a nasi.§ 173 zakona
c.500/2004 Sb <.>,spravnf i'ad,ve znenf pozdejsfch pi'edpisu,(dale jen,spravnf i'ad ")a podle ust <.>
§ 77 odst.l pfsm.c) zakona o silnicnfm provozu a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadejf
pravidla provozu na pozemnfch komunikacfch,pi'edklada navrh opati'enf obecne povahy pro
<br> stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich <,>
<br> spocfvajfcf v umfstenf dopravnfho znacenf a zarfzenf na mfstnf komunikaci Patockova v rozsahu
die pi'ilozene dokumentace,ktera je nedflnou soucastf tohoto stanovenf,za nfze uvedenych
podmfnek pro jejich realizaci:
<br> a) Dopravnf znacky musf b}'t v reflexnfm provedenf v zakladnf velikosti.Veskere dopravnf
znacenf bude osazeno na odpovfdajfcfch nosicfch.Umfstenfm dopravnfho znacenf nesmf b}'t
naruseno vnfmanf dopravni situace...

Načteno

edesky.cz/d/4586861

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz