« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Dodatek ke smlouvě - 001291/Zdvihal

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-5042/ŘDP/2019/1
<br> Dodatek Č.1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpoČtu Středočeského kraje
<br> dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech ve StředoČeském kraji
<br> 2019 - 2023"
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/1 l,PSČ 150 21,Praha 5
<br> zastoupený: Mgr.XXXXXX XXXX,vedoucí oddělení skupinových projektů Odboru řízení dotačních
projektů
<br> lČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
<br> Č.ú.: 8118142/0800
<br> (dále jen,<,> poskytovatel")
<br> a
<br> XXX XXXXXXX
<br> bydlištěm: XX XXX Kunice
<br> datum narození 1954
<br> Registrační číslo žádosti: 001291
<br> (dále jen,<,> příjemce")
<br> uzavírají tento Dodatek č.l (dále jen,<,> Dodatek") k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v
<br> rodinných domech ve Středočeském kraji
2019- 2023" (dále jen,<,> Smlouva")
<br> uzavřené dne 27.4.2020
<br> l
<br>
<br> I.Text ČI.II <.>,odst.6.Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
<br> Příiemceje povinen zrealizovat a dokončit dílčíprojekt (tzn.výměnu starého kotle l.a 2.emisní
třídy za nový tepelný zdroj)
<br> · do /2 kalendářních měsíců ode dne podepsání smlouvy oprávněným zástupcem
poskytovatele
<br> 2.Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti <.>
<br> 3.S uzavřením tohoto Dodatku vyslovila souhlas Rada Středočeského kraje usnesením
<br> Č.010-03/2021/RK ze dne 21.1.2021.v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského
<br> kraje č.017-24/2020/ZK ze dne l.6.2020 a v případě tohoto právního jednání Středočeského
<br> kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č.129/2000 Sb.nezbytné k jeho platnosti <.>
<br> 4.Podpisem tohoto Dodatku pověřila Rada Středočeského kraje Ing.Věslava Michalika,CSc.<,>
<br> náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí,dotací a inovací,usnesením č.010-
<br> 03/2021/RK ze dne 21....

Načteno

edesky.cz/d/4577234


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz