« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci K Netlukám, k.ú. Uhříněves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

360-2021 DIO-2 P22-3412-2021.pdf
LEGENDA
<br> BETONOVÁ Hunové.DLAŽBA Žu LOVÁ DLAŽEBNÍ KOSTKA ASFALTOVÝ POVRCH
<br> RELIÉFNÍ DLAŽBA
<br> TRAVNATĚ PLOCHY
<br> H—i uovt HRANY ] i____——| STÁVAJÍCÍHRANY <,>
<br> i-.<.>.<.>.<.>.-.<.>.<.>.--.<.> -* vononovnÉ nom/wm ZNAČENÍ
<br> l——-—i VLEČNÉ KŘIVKY NÁVRHDVÝCH vozma.Í—-—-———I PODKLAD oo M-PROject s.r.o.J
<br> Dne:
<br> Policie Cesiné reoubliky Krajské ředífel Ctibor :=!
<br> č.j.KBP 32 332-,i n/Czinz,* 4100002 2 L _03_ 2021 plk.<.> A“.gr.XXXX XXXXX
<br> ah,'
<br> „ Eiríc- XXX,r:.<.>.ahy "“už patria m '-
<br> Uf <.>
<br>.<.> " <.>
<br> VFLÍGUJÉÍ súboru
<br> z ry.kpt.ing.Mšena/V “říčkou—“f
<br> SOUŘŠaí—gflé QÉV 01.551.<.>
<br> © P2 nove DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> © PZ STAV/Uld DOPRAVNÍZNAČENÍ
<br> " v; u.»
<br> ' u; 31 L'“ D;,„Li.<.> u.SSWŽÚQÚ Sb <.>
<br> Vypraumli: Ing.XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXX
<br> DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO Pnovsoení STAVBY
<br> TODIM s.r.o <.>
<br> Objednatel:
<br> Městská část Praha 22,Nové náměstní 1250,104 00 Praha-Uhříněves
<br> Rybná 716/24 110 00 Praha 1
<br> Projekt:.<.> ' PROVĚŘENÍ A ÚPRAVY KRIZOVATEK Číslonkázky: V UL'CI K NETLUKAM Stupeň dokumentace: 15 Datum: čen/enec 2020 Místo: k.ú.Uhříněves,ulice K Netlukám Měřím 1:250 Formát „ Obsah: Přibha číslo: výtisk číslo:
<br> SITUACE KŘIŽOVATKY C.1
<br> 5.1
<br> +
360-2021 DIO-1 P22-3412-2021.pdf
' *— '— - - ' f' ',\ *_ \ :,\ 03 “_ \ _.- É/// \ \ '\ \ \\ \__ )( _; O __ \ _ _,l \_ \ <.>
<br> & \ E 'l \___ /;H \ \\ ; \ \\ % : _;,Ž __ __ \ _ _ _ _ /- -_/»,_.;,uložení kabelu nude půlené chráničky nebo \\ USEK A _; USEK B \" w __ _.„,_ \,_ „_.<.> ;// _ \_ _ u <.>,\ betonového korytka'dl.24 rn *; / (\ _" \ \\ \ / //' \: Ii \ //'“' _ '.__ FQ í_ _ „;;/*! j_ \\ _ /// \\ \ fo vodící linie \obrubník +Gcm \\ \J f ' \ _ __ ;],\___ S // \\ \ !,-/' f \ \ ',/\*,! | \,_./!/"l \_ \,__ -,/ ;/ ! X tl _.<.> _*'/-/// \,místo pro přecházení dle\vyhl._05 \\ *" hmatové a kontrastní úpravy vjezdu doplněni umělé vod jcj „nie š.04 rn na * _ u/ \;„f/ t;;f/ !,)( 398/2009 se \ „: 3; asfaltce povrch (zesílená konstrukce) stávajícím nástupišti,instalace odpadkového -,<.> _/ “\ varovný pás š.0,4 m; našla +2 cm 2 \ 1x varovný pas s.0,4 rn kontrastní reliéfní dlažba ) kose '_ Signální pás Š.g_g m _ /,/" 5 :> 1x umělá vodící linie" s.0 4 m ; ___ _,Í " “ \\ x:— í—NVJĚZDBUDE PROVEDEN VĚDVOU EFAPÁCH KVUL—I—Q— ÍÝÍW _ řťř _'_ j / úprava stávající dlážděné \ ““;—; zAgjíovANí JEHO F-U'Í'ĚSE Jvžov BUDE ZAJIŠTĚN ; l ' * rampy * max- Sklo" “2.) MlWALNlPRĚŠF-ZDNIGROFELŠŠm" % gg _ l % “33.<.> l-.\ l l \ \“ \; napojení na,a | š : 3 \ \ š - ©) Ž 0
<br> *e stá 'ící dlážděný _ _.<.> " " “ ___—" 1.<.> <.>,_ _____ _.' _ _ _ _______ *._ — '“ ! ! ; 3 \15'"€h0&___ř_ /'__ _.-.<.> * __ _ _ _ __ __ÝJ _ _ __ - » * * “ i.= ' í _,_ __ ' * v.<.> “.l._.<.>.“ Ě ---- — -
<br> UP \ ígáj “*=—“\\ \ __ *e—_„ „\ \\,___Í______ \\ _ „ doplněni varovného pásu š._ _93 0,4m % 5 o * (» wur— ____ š:: 13,i B,50 km/h nad schodištěm 3 _c 1% “3 lš E 3 IČO“ % & kamenné obruby % 2 76 7 „a kontrastní reliéfní dlažba % Š— D %.; % I.B vodicj linie - obrubník +ch 3 8 a 2 61,<.>.<.> _.©.<.> g :: návaznost na choonrk pres zapusteny & co N 0 X O 0 130.53 K NETLU KAM MK Sk B 50 km/h obrubník - oddělit dlažbu “=— n ' Š Š kamenné obruby,<,>,„,_ 8,)( / _1 1 K NETLU KAM_ MK_ Sk.B_ 50 km/h 9 v o doptnem zvyraznení bezpecneho prostoru _______ _ ).<.> y ...
360-2021 SMÚP Opatření obecné povahy P22-3412-2021.pdf
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.telefon: +420 2 710 71 838
Nové náměstí 1257,104 00 Praha 114 fax: +420 2 710 71 819
IČO: 00240915 e-mail: martina.matouskova@praha22.cz
DIČ: CZ00240915 http://www.praha22.cz
- 1 -
<br>
<br>
<br>
<br>
V EŘEJNÁ V YHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
<br>
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22 (dále jen OŽPD),jako
příslušný silniční správní úřad (dále jen SSÚ) podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle vyhlášky
č.XX/XXXX Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších
předpisů,na základě znalosti místních poměrů,a po předložení souhlasného stanoviska
orgánu Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie <,>
oddělení dopravního inženýrství,č.j.KRPA-72782-1/2021-0000DŽ dne 24.03.2021 <,>
<br>
s t a n o v í
<br> podle § 77 zákona o silničním provozu,podle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a ve smyslu
ustanovení § 173 a § 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád)
<br>
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci
K Netlukám,v k.ú.Uhříněves
<br>
spočívající v umístění vodorovného dopravního značení:
<br>
V7a – přechod <,>
- při parc.č.44/1
<br> V2b – podélná čára přerušovaná <,>
- při parc.č.44/1 a 42/7
<br> V7b – místo pro přecházení <,>
- při parc.č.2162/1
<br>
<br> M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 22
Ú Ř A D M Ě S T S K É Č Á S T I
odbor životního prostředí a dopravy
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
<br> MC22X006TEQQ*
<br> Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: Praha - Uhříněves
P22 3412/2021 OŽPD 05 M.Matoušková 12.dubna 2021
<br>
<br>
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.telefon: +420 2 710...

Načteno

edesky.cz/d/4574428

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz