« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1/2021, o místním poplatku z pobytu
Město Žacléř
<br> Zastupitelstvo města
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška
<br> č.1/2021 <,>
<br> o místním poplatku z pobytu
<br>
<br> Zastupitelstvo města Žacléř se na svém zasedání dne 09.03.2021 usnesením
<br> č.207/13-ZM/2021usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních
<br> poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu
<br> s §10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
<br> znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Město Žacléř touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je městský úřad1 <.>
<br> Čl.2
<br> Předmět,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
<br> dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je
<br> na základě zákona omezována osobní svoboda,a pobyt ve zdravotnickém zařízení
<br> poskytovatele lůžkové péče,pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle
<br> zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
<br> (3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“).Plátce je povinen
<br> vybrat poplatek od poplatníka.4
<br>
1 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 3a zákona o místních poplatcích
3 § 3 zákona o místních poplatcích
4 § 3f zákona o místních poplatcích
<br>
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení
<br> činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce ohlásí
<br> správci poplatku ve lhůtě 15 dnů <.>
<br> (2) V ohlášení plátce uvede5
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-l...

Načteno

edesky.cz/d/4570567

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz