« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Stávající ZPS Libeň - úprava PKD-78120/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stávající ZPS Libeň - úprava PKD-78120/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422,1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor pozemníc h komunikac í a drah Oddělení silnič ního správního úřadu *MHMPXPFR1DA4* MHMPXPFR1DA4 M.O.Z.Consult s.r.o.Radimova 2342/36 169 00 Praha 6 Vyřizuje/tel.: XXXXXX XXXXXX,Bc.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXX/XXXX/OX/Šv Počet listů/příloh: 1/11 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1501204/2020PKD 31.03.2021 Opatření obecné povahy Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a d rah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Sokolovská,Kolbenova,Poděbradská a Českomoravská,Praha 9,podané dne 02.10.2020,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Po licie h l.m.Prahy – odbor služby dopravní policie vydává podle ust.§ 77 odst.1 pís m.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravid la provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Sokolovská,Kolbenova,Poděbradská a Českomoravská na části území Praha 9 v rozsahu dle p řiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie h l.m.Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne 29.09.2020,č.j.: KRPA 250361-1/ČJ-2020-0000DŽ,TP 65,TP66 a vyhláškou č.294/2015 Sb ...

Načteno

edesky.cz/d/4569047

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz