« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Montáž reklamního banneru ul. Ke Štvanici PKD-78149/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Montáž reklamního banneru ul. Ke Štvanici PKD-78149/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> +NINQYQGS49D4+!
MHMPXPFR38C3
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
Nadějovská XXXX
XXXXX Praha X
IČ: XXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXXXXX XXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004389
<br> MHMP-425560/2021/O4/Lj Počet listů/příloh: 1/1
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 118535/2021PKD 01.04.2021
<br>
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a
§ 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení
žádosti adresáta ze dne 28.01.2021 a projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství
Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie,Č.j.: KRPA-56212-1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne
04.03.2021
<br>
vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů
<br>
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> v místě provádění prací na komunikaci I.třídy Ke Štvanici,Praha 8 – k.ú.Karlín z důvodu záboru pro
montážní plošinu levém a následně pravém jízdním pruhu ve vzdálenosti cca 60 m od hranice křižovatky
ul.Ke Štvanici a Těšnovský tunel ve směru do centra za účelem montáže reklamního banneru ve dnech
29.05.2021 – 30.05.2021 dle situace dopravního značení,která je nedílnou součástí t...

Načteno

edesky.cz/d/4569022

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz