« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - most Klíčov - rekonstrukce PKD-78181/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

most Klíčov - rekonstrukce PKD-78181/2021
PHA HA PRAGUE PRA GA PRA G HLA VNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNIHO MEST A PRAHY Odbor pozemnich komunikaci a drah Oddeleni silnicniho spnivniho Ui'adu 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 c.j.: MHMP-447962/2021/04/Sv Spis.zn.: S-MHMP 313152/2021PKD • MHMPXPFRZJ68 PROZNAK Praha,s.r.o.Pikovicka 244/1 7 147 00 Praha 4 IC: 27166392 Vytizuje/tel.: XXXXXX Spilik,Be.XXXXXXXXX Pocet listU/pnXoh: XXX Datum: XX.04.2021 Opatreni obecne povahy • Magistrat hi.m.Prahy,odbor pozemnich komunikaci a drah,jako prislusny spravni urad die ust.§ 124 odst.6 zakona c.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a o zmene nekterych zakonu,ve zneni pozdejsich predpisu,(dale jen,zakon o provozu na pozemnich komunikacich") a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zakona c.500/2004 Sb <.>,spravni rad,ve zneni pozdejsich predpisu,na zaklade posouzeni zadosti adresata ze dne 09.03.2021 a po projednani s dotcenym organem Policie CR,Krajskeho reditelstvi Policie hi.m.Prahy,Odboru sluzby dopravni policie ze dne 06.<.> 04.2021 vydava podle ust.§ 77 odst.1 pi sm.c),odst.5 a § 78 zakona c.36112000 Sb <.>,zakon o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich opatreni obecne povahy - stanoveni prechodne upravy provozu na pozemni komunikaci spocivajici v umistenf prenosneho dopravnfho znacenf a zai'izeni na mistni komunikaci I.tridy Cakovicka na uzemi spravniho obvodu Praha 9,k.u.Vysocany,v terminu 12.04.2021 - 06.06.2021 z duvodu provadeni v)'meny dilatacnich zaveru mostu X 60 I,most Klicov,die prilozene dokumentace,ktera je nedilnou soucasti tohoto stanoveni,za nize uvedenych podminek pro jeho realizaci: I.Osazeni prenosneho dopravniho znaceni a dopravniho zarizeni bude provedeno v souladu se situacemi dopravniho znaceni pripojenymi v pi'iloze,TP 66 a vyse uvedenou vyhlaskou c.294/2015 Sb.2.Dopravni znaceni a zai'izeni bude umisteno a udrzovano tak,aby nezasahovalo do prujezdniho profilu ...

Načteno

edesky.cz/d/4568981

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz