« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1 - Rybnicka_-_realizace_pruzkumnych_geovrtu.pdf
95
<br> Rybnická
<br> S7
C4b
Z4d
<br> Zařízení stavby
12,0/2,0
<br> 9,0
<br> A15
<br> A
15
<br> A15
<br> A6b
<br> 30 B20a
<br> A6b
<br> 30B20a
<br> VRT 143
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Rybnická,Kluchova
Průzkumné vrty
<br> Částečná + úplná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.210073
2.3.2021
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66č.j.: MMB /2021 -
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Č.j.: KRPB - / ČJ-2021-0600DI
<br> Dle §24/2d zák.č.13/1997 Sb <.>
§25/6c-e zák.č.13/1997 Sb <.>
§77/3 zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> VRT XXX
<br> Ry
bn
<br> ick
á
<br> Prostřední
<br> A6b30 B20a
<br> A1
5
<br> A6b
30B
<br> 20a
<br> A15
<br> B20b-
30
<br> 9,0
<br> Zařízení stavby
12,0/2,0
<br> 62
<br> A15
E7b
<br> B28,IP22 osadit 7 dní předem
<br> S7
C4b
<br> Z4d
<br> Zařízení stavby
12,0/2,0
<br> VRT 144
<br> Obecní
<br> Obecní
<br> 77
<br> A6b
<br> A15
<br> A6b
<br> A15
B21 a
<br> 9,0
<br> Ry
bn
<br> ick
á
<br> stávající parkování :
vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br> zábor vozovky :
vrt :
<br> Legenda ploch:
<br> 1vrt.<.>.<.> cca 2-3hod
<br> A6b
<br> Ry
bn
<br> ick
á
<br> VRT 145
<br> Obecní
<br> Obecní
<br> 65
<br> A15
<br> A6b
<br> A15
<br> 9,0
<br> Zařízení stavby 12,0/2,0
<br> A6b
<br>
<br> VRT 149
<br> Zařízení stavby
12,0/2,0
<br> 15t
<br> Ry
bn
<br> ick
á
<br> Kluchova
4
<br> B28
E13/Termín/
<br> E13/PRŮZKUMNÝ
<br> VRT/
<br> Z4d
<br> VRT 147
<br> Zařízení stavby
...
Veřejná vyhláška - SIGNEX_Rybnicka.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0140554/2021/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0140554/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / klimszova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského
<br> kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov (dotčený orgán podle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-42868-1/ČJ-2021-0600DI <,>
<br> ze dne 24.03.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Rybnická,Čtvrtě,Prostřední,Kluchova,Zavřená <,>
<br> Šťastného,Zoubkova,Pisárecká a na veřejně přístupných účelových komunikacích ul.NN484 (dopravní
<br> cesta u objektu Rybnická 93/31) a Pisárecká ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace průzkumných geovrtů na ul.Rybnická a Kluchova <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 14.04.2021 – 30.04.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o ...

Načteno

edesky.cz/d/4568847

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz