« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně některých souvis. zákonů, ve znění pozděj. předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení zjišťovacího řízení - MZP/2021/710/1473
Odbor posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a integrované prevence
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br>
<br> Praha dne 11.března 2021
<br> Č.j.: MZP/2021/710/1473
<br> Vyřizuje: Ing.Ondrová
<br> Tel.: 267 122 486
<br> E-mail: Barbora.Ondrova@mzp.cz
<br>
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
<br> „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027“
<br> Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10c odst.2 zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> zasíláme informaci o oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Horního a středního
<br> Labe 2022 – 2027“ (dále jen „oznámení koncepce“) zpracovaném podle přílohy č.7 k zákonu
<br> a sdělujeme Vám,že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle ustanovení § 10d
<br> zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst.2 zákona
<br> o neprodlené zveřejnění informace o oznámení koncepce a o XXX,kdy a kde je možné
<br> do oznámení koncepce nahlížet,na úředních deskách současně s upozorněním,že každý může
<br> Ministerstvu životního prostředí,odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
<br> prevence,zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne
<br> zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje <.>
<br> Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA.Doba zveřejnění je nejméně
<br> 15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona o zaslání vyrozumění
<...

Načteno

edesky.cz/d/4568482


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz