Město Turnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://turnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datová schránka: vehbxe9
E-mail: mu@turnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Územní rozhodnutí o změně využití území "Sedmihorský mokřad" v kú Karlovice
02. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-20-106 - Modrý kocour z. s.
02. 07. 2020 Rozhodnutí o schválení stavebního záměru “Turnov, užitkový vodovod pro městský park”
01. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška města Turnov č. 3/2020 o nočním klidu
01. 07. 2020 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla značky: Ford Fusion, barvy: modrá tmavá, RZ 3L2 7955 umístěného na pozemní komunikaci v ulici Přepeřská 1696 v Turnově, k.ú. Turnov
01. 07. 2020 Místní úprava provozu na místní komunikaci na p. p. č. 914/2, obec Příšovice, k. ú. Příšovice, "zóna 30"
01. 07. 2020 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 25. června 2020
01. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2 na rok 2020
30. 06. 2020 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla značky: Ford Fusion, barvy: modrá tmavá, RZ 3L2 7955 umístěného na pozemní komunikaci v ulici Přepeřská 1696 v Turnově, k.ú. Turnov
30. 06. 2020 Místní úprava provozu na místní komunikaci na p. p. č. 914/2, obec Příšovice, k. ú. Příšovice, "zóna 30"
30. 06. 2020 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 25. června 2020
30. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2 na rok 2020
30. 06. 2020 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Karlovice
30. 06. 2020 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Mírová pod Kozákovem
30. 06. 2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery-Malá Skála v k. ú. Vranové I a II
30. 06. 2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby - LB, Paceřice, p. č. 132/1 - svod, kNN, SS v k. ú. Paceřice
30. 06. 2020 Smlouva o dílo č. 21-20-02 - Pavel Charousek, Nádražní 1092, 511 01 Turnov, IČO: 10509372
30. 06. 2020 Změna přechodné úpravy provozu při úplné uzavírce části silnice č. III/2828 v obci Karlovice od vjezdu do areálu bývalého JZD Sedmihorky až po křižovatku s pozemní komunikací vedoucí k bažantnici v termínu 01.07.2020 - 30.09.2020
30. 06. 2020 Pronájem zahrádky na části pozemku p. č. 2305 v k. ú. Turnov o výměře 180 m² za cenu 2,50 Kč/m²/rok pro ..........
30. 06. 2020 Dražební vyhláška č. 01/06/2020 veřejné dražby dobrovolné konané dle zákona č. 26/2000 Sb. - 28.07.2020 v 14:00 hod. - nemovitosti v k. ú. Ohrazenice u Turnova
30. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-007 - VHS Turnov - výstavba vodovodního a kanalizačního řadu pro pozemek parc. č. 729/4, k. ú. Mašov u Turnova
30. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-006 - VHS Turnov - oprava VH sítí v ul. Komenského v Turnově
30. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona 312/2002 Sb. - Vedoucí odboru správy majetku, Město Turnov
30. 06. 2020 Rozhodnutí o stavebním povolení: Nová pozemní komunikace na pozemku parc. č. 995/4, 1004/1, 1004/13, 1004/23, 992/15, 992/16 v k. ú. Turnov
30. 06. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 30.01.2020 - KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s. r. o.
30. 06. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 30.01.2020 - MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o.
30. 06. 2020 Pronájem části pozemku p. č. 141/2 v k. ú. Turnov na 1 parkovací stání ve Vejrichově ulici za cenu 300,- Kč + DPH/měsíc
30. 06. 2020 Mikroregion Jizera: Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2019
30. 06. 2020 Optotrasa - Pekařova, Turnov na pozemcích v katastrálním území Daliměřice a katastrálním území Turnov
30. 06. 2020 Optotrasa - Komenského, Turnov na pozemcích v katastrálním území Turnov
30. 06. 2020 Program: Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
30. 06. 2020 Krajský úřad Libereckého kraje: Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání
30. 06. 2020 Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov + Návrh zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov
30. 06. 2020 Návrh opatření obecné povahy - zveřejnění záměru místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Čtveřín a Doubí
30. 06. 2020 Rodinný dům na pozemku st. p. 46, parc. č. 271/1, 274/6 v katastrálním území Vranové II.
30. 06. 2020 Exekutorský úřad Semily se sídlem v Turnově, soudní exekutor Mgr. Jan Jindra: Dražba dne 16.07.2020 v 11:00 hodin v provozovně společnosti Kašír s.r.o. (opr. KAŠÍR s.r.o. x pov. KONYVKA s.r.o.)
30. 06. 2020 Pronájem pozemku p. č. 1519/50, k. ú. Turnov o výměře 22 m² pod garáží pro ......... za cenu 100,- Kč/m²/rok
30. 06. 2020 Vyhlašuje pacht části pozemku p. č. 702/1 o vým. 22400 m², část poz. p. č. 708/12 o vým. 16260 m² a část poz. p. č. 950/1 o vým. 350 m², vše k. ú. Daliměřice za cenu 0,20 Kč/m²/rok pro Josefa Stacha
30. 06. 2020 Vyhlašuje pacht pozemku p. č. 3143, k. ú. Turnov za cenu 0,20 Kč/m²/rok pro Zuzanu Škodovou a ing. Miloslava Škodu, Turnov
30. 06. 2020 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. 02/2020: Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace
30. 06. 2020 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla značky: VW Multivan, barvy: modrá metal, RZ 4L3 8990 umístěného na pozemní komunikaci v ulici Alešova, za halou TSC v Turnově, k.ú. Turnov
30. 06. 2020 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla značky: Renault, barvy: šedá, RZ 3K3 0755 umístěného na pozemní komunikaci v ulici Nad Perchtou v Turnově, k.ú. Turnov
30. 06. 2020 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla značky: Škoda, barvy: zelená, RZ 4AP 1984 umístěného na pozemní komunikaci v ulici Přepeřská 1696 v Turnově, k.ú. Turnov
30. 06. 2020 Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
30. 06. 2020 Program letního kina - červen a červenec 2020
30. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu města Turnov za rok 2019
30. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 18/2020 - Návrat, o.p.s.
30. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 4-20-101
30. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 4-20-102
30. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 3/2020 - Centrum LIRA, z. ú.

XML