« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řendějov - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řendějov - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
šéšýiimw STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kutná Hora Benešova 97,Hlouška,284 01 Kutná Hora
<br> Naše značka: SPU 107472/2021/Sb _ _“
<br> Spisová značka: 2RP8546/2014-537206 „ „_ Obec Rendejov
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXX k vyvěšení na úřední desce ITŠ'BS XŽŠXXXXXXX Nový Samechov XX : z per v.<.> E-mail: j.svobodova2©spucr.cz 285 22 Rendelov Datum: 30 3.2021 \ _ SPU1UT4T2I2D2iíSb 0005518981767
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řendějov - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“),jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.& 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.2911991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") zahájil v souladu s ust.9 6 odst.1 zákona v katastrálním území Řendějov řízení o komplexních pozemkových úpravách <.>
<br> Pro zpracování výše uvedených KoPÚ je nutné zajistit předběžný geotechnický průzkum,jehož zpracovatelem je URGA,s.r.o <.>,IČ: 25380508,Holická 1090/31a,779 00 Olomouc <.>
<br> V souladu s ust.5 6 odst.9 zákona v souvislosti s výše uvedeným zástupci zpracovatele:
<br> Dr.XXXXXX XXXX pověření č.j.SPU XXXXXX/XXXX/Sb Bc.XXXXXXXX XXXX pověření č.].SPU XXXXXX/XXXX/Sb XXXXXX XXXXX pověření č.].SPU XXXXXX/XXXX/Sb
<br> mohou dle ust.g 6 odst.9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu předběžného geodetického průzkumu,tedy do 31.5.2021 a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném,nestanoví-Ii zvláštní právní předpis jinak <.>
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz