« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Rozhodnutí o umístění stavby "6114-Moravia- VTL plynovod, úsek TU 167 Kyselovice- TU 175 Hynčice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17/2021/PŘ/2
19 | 20 21
<br> LEGENDA! LEGEND:
<br> TRASA PLYNOVODU1r GAS PlPELlNE
<br> i TRASOVÝ UZÁVĚR ?T U ! BLOCK VALVE STATIONS %VS)
<br> ROZDELOVACI UZE ( U) ! DlSTRlBUTlON NODE (D —————— BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO NOVÉHO PLYNOVODU ! ZONE OF PROTECTlON OF XXX XXX GAS PlPELINE
<br> XXAvXXXící XXXXXXXXX NETXGAS v SOUBĚHU X Novou TRASOU) EXISTING GAS PlPELlNE NET4GA (PARALLEL XXXX XXX XXX XXXX)
<br> STÁVAJÍCÍ VTL XXXXXXXXX RWE X XxXXXXXX RWE GAS PIPELINE
<br> SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTUILIST OF CIVIL UNITS: _
<br> 3001.31111011001100 300131 01100000010010001 30033001001101 3011331 3111100511011 1101100533005 0111301051105 _,013010100 31100000000 300332 10 113035112
<br> 3001.33 0110 30 01331 50015002101000105 _ 1100000501100 300333 1011411115000 101110010 000150000 3001332 3111101350011 3003.34 1011511110105
<br> 3001333 3011021100100 3003.35 5 001000105 _ _
<br> 3001.334 3100310011101 300430 10 0111100011111 30 3.1.1 PRELOZKAVMHVRELOCATION B
<br> 3001335 3111104ng011101 10 50110.3111 30 04.3.13 0 510 101001110 051001000
<br> 3001333 301051110 _105 05100003 3004315 0 510 011001111 051000100 3001340050000100025011000331003-00500011050011 1151001111003 3004313 0 510 11011111 051001000 30 01.3.5 000 1000100 1100 1100111011110 3 3004341 0 102000000000011011500105110505100.300131011 01 101000 SDĚLOVACÍAZABEZPEČOVACÍSYSTÉM 30 05.3 00000105110000 12101300010113131 00
<br> 3155 010 3100 010 31131511 Al 301 5110001101300 1011113111100 311 15113 3003311011311 0 VĚRYA 300232 10173 03502 30 03.3 50 1100000 1011000 310 00311001100001100501100
<br> 0020510111101 0211 3002.33 10174 110150011 000331003 01w1115 0000353w111110 105100130101100 011115 000101001
<br> 1501110013100 300234 1011511100105 010; 1100111111055 1100,<,> _ <,>
<br> 0131011301100 00053 30 07.3 2101 1 01 3111110 035300050 02501- 313150005 00000050
<br> 35000100 01 31005 10 111003005 1105100010105 31131501
<br> POZNAMKYI NOTES
<br> 1.Vzhledem k charakteru stavby,jejímu rozsahu a použitému měřítku nelze zobrazit informace - napojení ...
17/2021/PŘ/1
1/167 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám.6 110 15 Praha 1 Adresáti: dle rozdělovníku V Praze dne 30.března 2021 Č.j.: MMR-20191/2021-83 (MMR-54302/2016-83/3579) R O Z H O D N U T Í Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor územně a stavebně správní,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),vzhledem k čl.II.bodu 10.a čl.XLVIII bodu 1.zákona č.225/2017 Sb.ve znění účinném do 31.12.2017,(dále jen „stavební zákon“) k vydání územního rozhodnutí u staveb zařízení pro přepravu plynu,pokud je územní řízení vedeno pro celou stavbu plynovodu,rozhodlo o žádosti NET4GAS,s.r.o <.>,se sídlem Na Hřebenech II 1718/8,140 21 Praha 4,zastoupené Dopravoprojekt Brno,a.s <.>,se sídlem Kounicova 271/13,602 00 Brno,podané dne 22.12.2016 v novém řízení podle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění účinném do 31.12.2017,(dále jen „správní řád“) takto: I.Podle § 79 a § 92 odst.1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,vzhledem k čl.II.bodu 10.zákona č.225/2017 Sb.ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb <.>,(dále jen „vyhláška č.503/2006 Sb.“) vydává rozhodnutí o umístění stavby označené jako „6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD,úsek TU 167 Kyselovice – TU 175 Hynčice“,(dále jen „stavba plynovodu“,popř.„úsek 3 plynovodu MORAVIA“ nebo stručně „plynovod“,bude-li kontext jasný) jímž schvaluje navržený záměr v rozsahu stavebních objektů:  SO 01.3 vysokotlaký plynovod o SO 01.3.1 plynovodní potrubí o SO 01.3.3 katodická ochrana (níže použité zkratky pro EPD: elektrická polarizovaná drenáž,SKAO: stanice katodické ochrany):  SO 01.3.3.1 EPD1,EPD2 Říkovice  SO 01.3.3.2 SKAO 1 Beňov  SO 01.3.3.4 SKAO 3 Trnávka  SO 01.3.3.5 SKAO 4 Hrabůvka  SO 01.3.3.6 SKAO 5 Hynčice o SO 01.3.3.8 propojovací objekty (nadzemní objekty protikorozní ochrany) č.j.MMR-20191/2021-83 2/167 o SO 01.3.4 přechody a křížení (pozemních komunikací,vodníc...

Načteno

edesky.cz/d/4567513

Meta

Stavební informace   Stavby   Volby   Nabídka zaměstnání   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz