« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace k průběhu zápisu mateřské školy
Základní škola a mateřská škola Vladislav
<br> 675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*1'el.568888109*e—mail:zs.vladislav©iol.cz
<br> **********************************************************************************************
<br> INFORMACE K PRÚBĚHU ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Vážení rodiče- zákonní zástupci <,>
<br> zápis kpředškolnímu vzdělávání proběhne vsouladu správními předpisy,ale supuštěním od některých tradičních postupů <.>
<br> Ověření osobních údajů dítěte a jeho zákonných zástupců se provede dle kopie rodného listu dítěte <.>
<br> Kontaktujte svého praktického dětského lékaře a vyžádejte si potvrzení o řádném očkování dítěte.Doporučuji použít formulář „Příloha kžádosti—potvrzení o očkování“,který najdete na webových stránkách školy.V případě,že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře,je nezbytné potvrzení dětského lékaře,že je dítě proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikací.Pokud toto potvrzení lékař nevydá,neočkované dítě nemůže být přijato (výjimkou je dítě podléhající povinnému předškolnímu vzdělávání) <.>
<br> 0 případných zdravotních omezeních dítěte a jiných závažných skutečnostech informuje školu zákonný zástupce <.>
<br> Žádost podává zákonný zástupce dítěte.V mimořádném případě,kdy dítě zastupuje jiná osoba,než jeho zákonný zástupce,je podstatné,aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat (ověřenou plnou mocí).Žadatel-zákonný zástupce může být v případě osobního podání žádostí v mateřské škole požádán o předložení průkazu totožnosti <.>
<br> Pokud Vaše dítě dosáhne tří let věku až po 31.8.2021 a budete tedy žádat o přijetí dítěte do MŠ až vprůběhu školního roku,doporučuji ještě před podáním žádosti e-mailem kontaktovat vedoucí učitelku MŠ ( skolkavladislav(á)centrum.cz) a konzultovat podobu žádosti a termín jejího podání <.>
<br> Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle Š34b školského zákona.I v tomto případě musí přihlásit dítě kzápisu.O...
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
Základní škola a mateřská škola Vladislav 675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*fel.568888109*e-mai|:zs.v|adís|av©iol.cz
<br> nan-\ nit—— nnnnnnnnn „anna—aux— nnnnnnnnnn „nn-w:— nnnnnnnnn „-.<.> na-uuu- „„
<br> Č.j.ZMŠV- 42/21
<br> Na základě 59 34 odst.2 Zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuji,že
<br> se bude konat vsouladu s právními předpisy,vzhledem kaktuálni epidemiologické situaci však proběhne bez osobní přítomnosti dětí a budou umožněny takové způsoby podání žádostí,které
<br> nevyžadují osobní přítomnost zákonného zástupce ve škole <.>
<br> Možné způsoby podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:
<br> 1) datovou schránkou
<br> 2) e-mailem s elektronickým podpisem
<br> 3) poštou — doporučeným dopisem
<br> 4) osobním podáním v mateřské škole
<br> Žádosti p d ' tvím datové schránky,e-mailu nebo České pošty budou Pro osobní podání žádosti přímo v MŠ je stanoven termín
<br> Podrobné nokvnv pro podávání žádostí isou uvedenv vInformaci kprůběhu zápisu dětí do
<br> mateřské školy,která je přiložena k tomuto oznámení <.>
<br> DÚLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Od počátku školního roku,kaj; dítě dosáhne pátého roku věku,do zahájení povinné školní docházky dítěte,je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.KRITÉRIA PRO PŘIJÍA/MNÍ DĚTÍ: ].Děti spovinností předškolního vzdělávánímající trvalé bydliště (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy 2.Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy,které do 31.8.2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku 3.Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy,které dosáhnou tří let věku v průběhu školního roku,od nejstarších po nejmladší — přijaty budou nejdříve k datu,kdy dosáhnou třetího roku věku (do naplnění uvedené kapacity MŠ) 4.Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod mateřské...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz