« Najít podobné dokumenty

Město Uhlířské Janovice - MěÚ Uhlířské Janovice - Rozhodnutí o umístění stavby - Nikola Šlechtová novostavba rekreačního objektu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Uhlířské Janovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Uhlířské Janovice - Rozhodnutí o umístění stavby - Nikola Šlechtová novostavba rekreačního objektu
MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Odbor životního prostředí a výstavby
<br> Václavské náměstí 6,285 04 Uhlířské Janovice
<br>
Váš dopis zn.:
<br> Spis.zn.:
<br>
<br> MUUJ/767/2021/dr
<br>
Č.j.: MUUJ/1411/2021/dr
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> marek.dragoun@uhljan.cz
<br>
Datum: 30.3.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Uhlířské Janovice,odbor ŽP a výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.d) pověřený obecní úřad,zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném řízení o
výjimce,územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94a,§ 169 odst.2,3,a 5,§ 84 až 92 a § 108 až
115 stavebního zákona žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území a vydání
rozhodnutí o umístění a provedení stavby,kterou dne 12.2.2021 podal
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Do Vršku 74,Zbuzany,252 25 Jinočany <,>
XXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Do Vršku 74,Zbuzany,252 25 Jinočany <,>
kterého zastupuje Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Vyžlovská 2242/34,100 00 Praha 10-
Strašnice
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Povoluje výjimky z ustanovení § 25 odst.3 vyhlášky č.501/2006 Sb <.>,o obecných požadavcích na
využívání území,ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby
<br> novostavba rekreačního objektu
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku parc.č.187/32 v katastrálním území Ledečko <.>
<br> Popis:
<br> - Navrhovaná novostavba rekreačního objektu bude umístěna ve vzdálenosti 7,5 m od sousední
stávající stavby pro rodinnou rekreaci ev.č.237 na pozemku st.p.417 v katastrálním území Ledečko (
vyhláška požaduje min vzdálenost 10 m ) <.>
<br>
<br>
<br> II.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s ...

Načteno

edesky.cz/d/4558507

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Uhlířské Janovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz