« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Rozhodnutí MMR-20191/2021-83

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[, 0KB]
20191_P��loha_situace �ir�ch vztah�.pdf 20191_Rozhodnut�.pdf 1/167 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám.6 110 15 Praha 1 Adresáti: dle rozdělovníku V Praze dne 30.března 2021 Č.j.: MMR-20191/2021-83 (MMR-54302/2016-83/3579) R O Z H O D N U T Í Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor územně a stavebně správní,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),vzhledem k čl.II.bodu 10.a čl.XLVIII bodu 1.zákona č.225/2017 Sb.ve znění účinném do 31.12.2017,(dále jen „stavební zákon“) k vydání územního rozhodnutí u staveb zařízení pro přepravu plynu,pokud je územní řízení vedeno pro celou stavbu plynovodu,rozhodlo o žádosti NET4GAS,s.r.o <.>,se sídlem Na Hřebenech II 1718/8,140 21 Praha 4,zastoupené Dopravoprojekt Brno,a.s <.>,se sídlem Kounicova 271/13,602 00 Brno,podané dne 22.12.2016 v novém řízení podle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění účinném do 31.12.2017,(dále jen „správní řád“) takto: I.Podle § 79 a § 92 odst.1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,vzhledem k čl.II.bodu 10.zákona č.225/2017 Sb.ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb <.>,(dále jen „vyhláška č.503/2006 Sb.“) vydává rozhodnutí o umístění stavby označené jako „6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD,úsek TU 167 Kyselovice – TU 175 Hynčice“,(dále jen „stavba plynovodu“,popř.„úsek 3 plynovodu MORAVIA“ nebo stručně „plynovod“,bude-li kontext jasný) jímž schvaluje navržený záměr v rozsahu stavebních objektů:  SO 01.3 vysokotlaký plynovod o SO 01.3.1 plynovodní potrubí o SO 01.3.3 katodická ochrana (níže použité zkratky pro EPD: elektrická polarizovaná drenáž,SKAO: stanice katodické ochrany):  SO 01.3.3.1 EPD1,EPD2 Říkovice  SO 01.3.3.2 SKAO 1 Beňov  SO 01.3.3.4 SKAO 3 Trnávka  SO 01.3.3.5 SKAO 4 Hrabůvka  SO 01.3.3.6 SKAO 5 Hynčice o SO 01.3.3.8 propojovací objekty (nadzemní objekty protikorozní ochrany) č.j.MMR-20191/2021-83 2/16...

Načteno

edesky.cz/d/4555921

Meta

Volby   Nabídka zaměstnání   Dopravní informace   Jednání zastupitelstva   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz