« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smrk za rok 2020
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br>
Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 24096/2021 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Smrk
<br> se sídlem Smrk 30,675 01 Vladislav,IČO: 00378623
za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 4.února 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.března 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který
předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 17.března 2021 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Kraje Vysočina
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br>
<br> Podklady předložili: Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXXX,DiS.-
<br> místostarosta
<br> Věra Jetelová,DiS.- účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Smrk nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br> B.Plnění opatření při jatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumán...
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020.pdf
sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Smrk
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 378623
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Smrk 30
Smrk
67501 Vladislav
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 568888224
<br> smrk@obce.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 6
<br> 22.3.2021
18:27:51
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Věra Jetelová
Finanční okruhy - Účetnictví 7.01.0 (SMRK),verze: 2020.01.D
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 870 000,00 870 000,00 837 796,25
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 20 000,00 13 682,23
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 78 000,00 83 500,00 83 385,25
1121 Daň z příjmů právnických osob 850 000,00 850 000,00 623 742,53
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45 000,00 45 000,00 25 270,00
1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 1 713 500,00 1 713 422,08
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 3 000,00 2 665,50
1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 70 000,00 86 000,00 85 865,00
1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 4 850,00
1361 Správní poplatky 200,00 1 200,00 1 200,00
1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her 20 000,00 25 000,00 23 566,05
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh...

Načteno

edesky.cz/d/4542771

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz