« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ Vidovice SEDOZ - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO Vidovice SEDOZ.pdf
1
2 2
<br> Zhotovitel:
<br> Akce:
<br> Obsah:
<br> Formát: A4
<br> Zodpovědná osoba:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Vypracoval:
<br> XXXXX XXXXX
<br> Kreslil:
<br> XXXXX XXXXX
<br> Měřítko:
<br> Datum: XX/XXXX
<br> Účel: DIR
<br> Paré č.:
<br> Číslo výkresu:
<br> AZ Elektrostav a.s <.>,Bobnická 2020,Nymburk
<br> Vidovice,Sportovní,č.parc.548/79
<br> Návrh DIO
<br> B
1
<br> Z2+3x S
1 B
<br> 1
<br> E1
3
<br> Z2
+3
<br> x
S1
<br>
<br> M
IM
O
<br> VO
ZI
DL
A
<br> ST
AV
BY
<br> datum
<br> 50 m
<br> B28
E13 datum
<br> E8d
datum
<br> 25 m 25 m
<br> B28
E13 datum
E8eE8d
<br> B28
<br> 50 m
<br> datumE13 datum
<br> B24b
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY E13
<br> B24a
<br> MIMO
<br> VOZIDLA
<br> STAVBYE13
<br> IP
1
0
a
<br> IP10b
<br> trasa kNN
<br> Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
<br> v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ <,>
<br> zák.č.361/2000 Sb.v platném znění
a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění <.>
<br> Otevřené výkopy budou zajištěny proti
pádu chodců a za snížené viditelnosti
budou osvětleny!
<br> Dopravní značky B28+DT nutno umístit
min.7 dní před začátkem stavby!
<br> Stávající dopravní značení,které bude
v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br> Uzavírka místní komunikace bude
v dostatečném předstihu oznámena a projednána
<br> s majiteli všech dotčených nemovitostí!
<br>
Bude zajištěn bezpečný přístup
do nemovitostí dotčených stavbou!
<br> termín prací: 01.04.- 30.04.2021 <,>
překop MK 13.04.2021
<br> termín prací: 14.04.2021
<br> 1
0
1
6
<br>
<br> trasa kabelu
<br> VZOR č.2 - výkop v zeleném pásu
<br> A
1
5
<br> 30
B
<br> 2
0
<br> a
<br> A
1
5
<br> 30
B
<br> 2
0
<br> a
<br> B
2
<br> 8
d
<br> at
u
<br> m
E
<br> 1
3
<br> d
a
<br> tu
m
<br> d
at
<br> u
m
<br> B
2
<br> 8
<br> E
1
<br> 3
d
<br> a
tu
<br> m E
8
<br> c
<br> B
2
<br> 6
<br> B
2
<br> 6
<br> Z
4
<br> a
<br> Z
4
<br> a
<br> Z
4
<br> a
<br> Z
4
<br> a
<br> Z
4
<br> a
<br> Z
4
<br> a
<br> Z
4
<br> a
<br> Z
4
<br> a
<br> Z
4
<br> a
<br> 2
<br> p
ra
<br> co
vn
...
DZ Vidovice SEDOZ.pdf
Č.j.: 71983/2021-MURI/OSAD 17.3.2021
Č.ev.: 78733/2021
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> AZ Elektrostav a.s <.>
Bobnická 2020
288 02 Nymburk
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 11.3.2021 a souhlasu s dotčeným
orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH
ze dne XX.X.2021
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na místních komunikaci ulic U Zámku,Ke Křížku a Sportovní v obci Vidovice z důvodu úpravy
elektrického vedení <.>
<br> akce: Úprava elektrického vedení
zodpovědná osoba: Ing.XXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
vypracovaného společností SEDOZ DZ s.r.o <.>,Primátorská 296/38,180 00 Praha 8,IČ: 24218537
schválen Policií ČR DI XXXXX venkov – Jih <.>
<br> Přechodná úprava dopravního značení je platná pouze s rozhodnutím o uzavírce komunikace
vydaným příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
<br>
<br> Č.ev.: 78733/2021
<br> 2
<br> - Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na p...

Načteno

edesky.cz/d/4532933

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz