« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Stavební povolení_Nová komunikace mezi Dukelskou a Karla Nového (lokalita Pražská kasárna) Benešov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení_Nová komunikace mezi Dukelskou a Karla Nového (lokalita Pražská kasárna) Benešov.pdf
Stránka 1 z 7
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
<br> Masarykovo náměstí 100
<br> 256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/ 40377/2021/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/122568/2020/HLC
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: hlavacek@benesov-city.cz
<br> DATUM: 17.03.2021
<br> Č.SPR.R.: 144/2021
<br>
<br> Město Benešov,IČO 002 31 401,Masarykovo náměstí č.p.100,256 01 Benešov
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
Výroková část
<br> Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad (dále jen
„speciální stavební úřad“),jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a podle § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108
až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 31.07.2020 podalo
<br> Město Benešov,Masarykovo náměstí č.p.100,256 01 Benešov
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> Nová komunikace mezi ulicemi Dukelskou a XXXXX Nového - Pražská kasárna
SO XXX - Komunikace a zpevněné plochy
SO 701 - Vegetační úpravy
SO 702 - Městský mobiliář
<br> na pozemcích parc.č.143/2,161,165/3,165/9,165/11,165/12,165/13,165/14,165/17,165/24,166 <,>
170,178/3,3303 v katastrálním území Be...

Načteno

edesky.cz/d/4532825

Meta

Územní plánování   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz