« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy
Základní škola a mateřská škola Vladislav
<br> 675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*1'el.568888109*e-mai|:zs.v|adislav©iol.cz
<br> **********************************************************************************************
<br> INFORMACE K PRÚBĚHU ZÁPISU DO 1.ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vážení rodiče- zákonní zástupci <,>
<br> vzhledem k aktuální epidemilogické situaci zápis k povinné školní docházce proběhne V souladu s právními předpisy,ale s upuštěním od některých tradičních postupů <.>
<br> Zápis se uskuteční V termínech,uvedených V oznámení ředitele školy ze dne 12.3.2021,č.j.ZMŠV-3 7/21.Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole,tzn.že se nebude konat motivační část zápisu a proběhne pouze formální ěást- podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání,příp.podání žádosti o povolení odkladu povinné školní docházky.Příjem žádostí bude organizován tak,aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy a k blízkému kontaktu žadatelů-zákonných zástupců a pracovníků školy.Zároveň jsou stanoveny také alternativní způsoby podání žádostí (Viz níže) <.>
<br> V zájmu rychlého postupu při podání žádosti prosím dodržte následující pokyny:
<br> 1) Vytiskněte si formulář Žádost o přijetí kzákladnímu vzdělávání příp.Žádost o povolení odkladu začátku povinné školní docházky (odkazy na „nástěnce“ na int.stránkách)
<br> 2) Formulář žádosti vyplňte (pokud možno ve Všech kolonkách)
<br> 3) K žádosti přikládáte prostou (neověřenou) kopii rodného listu dítěte — velmi uvítáme <,>
<br> kopii RL zhotovit,přineste s sebou originál
<br> 4) Při podávání žádosti můžete být vyzváni k prokázání totožnosti- vezměte si s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas
<br> 5) S uvedenými dokumenty se osobně dostavte V uvedeném termínu do ZŠ Vladislav.Na
<br> vstupu do budovy budou vyvěšeny další pokyny.DÚLEŽITÉ: Žádost osobně podává žadatel,který je uveden V žádostí.V mimořádném případě,kdy dítě zastupuje jiná osobamež jeho zákonný zástupce,je podstatnáaby tato osoba doložila své o...
Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do 1. ročníku základní školy.pdf
Základní škola a mateřská škola Vladislav 675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*fel.568888109*e-mail:zs.vladislav©iol.cz
<br> *************-*********M********************-**************************************m*********
<br> Č.j.ZMŠ V- 3 7/2 1
<br> Na základě š 46,0dst.1 a v souladu s © 36,odst.4 Zákona č.561/2004 Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání oznamuji termín a infomace k podávání žádostí O přijetí k základnímu vzdělávání,příp.žádostí o odklad začátku povinné školní docházky <.>
<br> Na základě & 36,Odst.3 výše zmíněného zákona zápisu podléhají děti,které dovršily nebo dovrší do 31.8.2021 šestý rok svého věku a dosud dO školy nechodí <.>
<br> Výjimečně lze přijmout děti,které dovrší šestý XXX v době od září XXXX do června XXXX.V případě zájmu O přijetí takového dítěte doporučuji zákonným zástupcům konzultaci s vedením školy ještě před termínem zápisu <.>
<br> INFORMACE O ZÁPISU: *Maximální počet žáků,které je možné přijmout: 30 (1 třída) *Kritéria pro přijímání : 1.Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Vladislav (přijetí zaručeno),2.Děti,které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Vladislav ( podle pořadí podání žádostí,do naplnění kapacity třídy)
<br> ZPÚSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
<br> A) DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY
<br> B) E—MAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM
<br> C) POŠTOU
<br> D) OSOBNÍM PODÁNÍM VE ŠKOLE
<br> Při použití způsobů uvedených pod písm.A,B,C je možno žádosti podávat v termínu od 1.4.2021 do 15.4.2021 <.>
<br> Pro osobní podání ve škole určují termín: pátek 9.4.2021 od 12.00 dO 16.30 hodin <.>
<br> Podrobné pokyny pro podávání žádostí jsou uvedeny v materiálu “Informace k průběhu zápisu dětí do 1.ročníku základní ško y",který ie přiložen k tomuto oznámení <.>
<br> Ve Vladislavi,12.3.2021 532333333“
<br> VLADISLAV 575 01 Vladislav 2133
<br> Mgr.Vla/St aštera,ředitel školy

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz