« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Přerušení dodávky elektřiny 24.03.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bezproudí 24.03.2021
tr DIsTRlBucE
tNFoRMAcE o plÁttovRttÉu pŘenušer*í oooÁvrv elrxrŘlruy
<br> Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČeZ Oistrinuce,a.s <.>,siVás dovolujeme
informovát o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.1 10060747777 ve Vaší ObCi / městě:
<br> Trutnov/Bohuslavice
<br> Dne od Do
<br> 24.03.2021 í 1:30 15:00
<br> Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotČených odběrných míst
<br> náleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.c/odstavkY <.>
<br> Na uvedených webouých stránkách se odběratelé mohou rovněŽ přihlásit k bez.platnému
<br> individuálnimu zasiláňí oznámení o poruchách a plánovaných přeruŠeních dodávkY elektřinY <.>
<br> oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněŽ provedeno zPŮsobem v místě
<br> obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací <.>
<br> Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu,a to z dŮvodu prací
<br> spojených se zajiŠtěním beipečného a spolehlivého provozu distribuční sítě <,>
<br> Děkujeme Yámza vstřícnost a pochopení <.>
<br> S pozdravem <.>
<br> Sídlo: Děčín,Děčín lv-Podmokly,Teplická az+la,psČ 405 02 l zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem.v
ú;ti;Ji;6"r <,>
<br> "p_rn <.>
a'iiai'iierŽiiigoss,oilč: czzll2go'3s je-mait: info@cezdistribuce.cz,www.cezdistribuce,cz I
<br> Kontaktní bezolatná linka ČEz Ói"íibu"",800 85o 860 (hláŠení poruch,distribuČní poŽadavky,informace) |
zasilací adresá: čEz Distribuce,a.s <.>,plzeň,Guldenerova2577l19,psc 326 00
<br>
<br> 24.03,2021(11:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č,110060747777
<br> Trutnov - Bohuslavice,okres Trutnov
Bohus!avice
parc.č.7,parc,ě,2711,parc.č,36,parc.č,4114,parc.č.9411,parc.č,94l1,parc.č,9418,parc.č.145,E1,E3
<br> K Továrně
5,6,7,8,9,10,12,15,16,17,84
<br> Ke Hřbitovu
<br> Mostní
1
<br> Nad Řekou
26

Načteno

edesky.cz/d/4510264

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz