« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - RTT - Vladimírova - Táborská - Na Pankráci - Na Veselí - Soudní, vyparkování vozidel PKD-77350/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RTT - Vladimírova - Táborská - Na Pankráci - Na Veselí - Soudní, vyparkování vozidel PKD-77350/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu
<br> *MHMPXPFJR201*
MHMPXPFJR201
<br>
<br>
<br>
<br> Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová
společnost
Sokolovská 42/217
190 00 Praha 9
IČ: 00005886
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-244987/2021/O4/Ku Počet listů/příloh: 1/4
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 166050/2021PKD 01.03.2021
<br>
Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako silniční správní úřad příslušný
podle ust.§ 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a jako správní orgán podle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ust <.>
§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě
žádosti doručené dne 08.02.2021,oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz
zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích ze dne 10.02.2021 a projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby
dopravní policie č.j.KRPA 42002-3/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 22.02.2020
<br> vydává
<br> podle ust.§ 19a zákona o pozemních komunikacích,§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o
provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komun...

Načteno

edesky.cz/d/4509733

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz