« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Výzva k podání nabídky na VZMR s názvem "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příl.č.5_Rekonstrukce školního hřiště ZŠ br. Jandusů, Praha 22, K.R..xls
VÝKAZ VÝMĚR č.pol.Kód položky Zkrácený popis M.j.Množství J.C.Celkem Poznámka stavba: Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Bratří Jandusů,Praha 22 objednatel: Městská část Praha 22 nové náměstí 1250 / 10 104 00 Praha 22 - Uhříněves V Ý K A Z V Ý M Ě R projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY,SPOL.S R.O.Sokolovská 87/95,Praha 8 vypracoval: R.Polišenský Nad Šárkou 16,PRAHA 6 datum : listopad 2020 CELKOVÁ REKAPITULACE 1.Práce H S V 0.00 2.Práce P S V 0.00 3.Řemesla 0.00 4.Bourací práce 0.00 Celkem 0.00 5.Zařízení staveniště % 0 0.00 6.Kompletační činnost % 0 0.00 7.Inženýrská činnost % 0 0.00 Celkem 0.00 8.D P H - dle platné sazby % 21,0 0.00 Předběžná cena celkem 0.00 1.Práce H S V 1.ZEMNÍ PRÁCE 0.00 2.ZÁKLADY 0.00 3.PODKLADNÍ KONSTRUKCE 0.00 4.KRYTY KOMUNIKACÍ 0.00 5.TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE 0.00 6.SADOVÉ ÚPRAVY 0.00 7.DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE 0.00 8.PŘESUN HMOT 0.00 CELKEM 0.00 1.ZEMNÍ PRÁCE 1.12110 - 1100 Sejmutí ornice v tl.20 cm s vodorovným přemístěním do 50 m na meziskládku se složením do 400,0 m2 plochy,(10,6+10,7) x 0,2 m3 4,3 0.00 2.18195 - 1102 Úprava pláně pod nové podkladní konstrukce s vyrovnáním a se zhutněním m2 21,3 0.00 3.12220 - 1101 Odkopávka nezapažená v hor.3 do 100 m3 pro spodní stavbu,10,7*0,05 + 5,2*8,7*0,25 m3 11,9 0.00 4.12220 - 1109 Příplatek za lepivost hor.3 m3 11,9 0.00 5.13330 - 1101 Hloubení šachet pro patky v hor.4 ruční do 4,0 m2,dle základů m3 8,1 0.00 6.13330 - 1109 Příplatek za lepivost hor.3 m3 8,1 0.00 7.18130 - 1103 Rozprostření ornice s urovnáním v rovině nebo ve svahu do 1:5 jednotlivě do 500 m2 v tl.Do 20 cm - dle osetí m2 10,6 0.00 8.16710 - 1101 Naložení ornice hor.1-4 jednotlivě do 100 m3 pro doplnění zatrávněných ploch kolem hřiště,10,6 x 0,2 m3 2,2 0.00 9.16230 - 1101 Vodorovné přemístění - Dovoz ornice do 50-500 m hor.1-4 pro doplnění travnaté plochy m3 2,2 0.00 10.16270 - 1105 Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m na skládku,upřesní se dle zadavatele - přebytečná ornice a nevhodná zemina,4,3 + 11,9 + 8,1 - 2,2 m3 22,1 0.00 11.1712...
Příl. č. 7_PD.zip
P��l.�.7_PD/00-titulka.pdf P��l.�.7_PD/C.1.-situace �ir�ch vztah�.pdf P��l.�.7_PD/C.2.-z�kres do sn�mku.pdf P��l.�.7_PD/C.3.-koordina�n� situace.pdf P��l.�.7_PD/D.1.1.0-stavebn� ��st.pdf P��l.�.7_PD/D.1.1.1-technick� zpr�va.pdf 1 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Bratří Jandusů Dokumentace pro provedení stavby Sportovní projekty s.r.o.10/2020 D-01 - Technická zpráva Seznam příloh 01 – Technická zpráva 02 – Půdorys bouracích prací a demontáží 1:100 03 – Celkový půdorys 1:100 04 – Půdorys – půlkruhová plocha 1 1:50 05 – Půdorys – půlkruhová plocha 2 1:50 06 – Doskočiště 1:50 07 – Pohledy - oplocení 1:100 08 – Skladby 1:25 09 – Tabulka PSV Upozornění V souladu se zákonem č.137 / 2006 Sb.v platném znění,§ 44,odst.11,jsou výjimečně některé výrobky,konstrukční prvky,zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro provedení stavby jako konkrétní výrobky určené výrobním typem,případně i obchodním názvem,jsou zde uvedeny jako referenční,určující tímto způsobem pouze parametry,kvalitu,standardy,vybavení,případně rozměry použitého výrobku.Není tím dodavateli nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku,může být použito pro plnění veřejné zakázky i jiných,kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo lepších parametrech a standardech.V projektové dokumentaci uvedené výrobky,konstrukční prvky,konstrukce,materiálové soubory,zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak,aby byly vždy bez závad plně provozuschopné.Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu,konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána v projektové dokumentaci,rozumí se obvyklá),u technických zařízení první provozní náplně,vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.Poznámky V první fázi je třeba provést vytýčení tras vedení a kontrolu jednotlivých médií.Výkopové a bourací práce je třeba prová...
Příl. č. 6_Seznam poddodavatelů.doc
Příloha č.6
<br> SEZNAM PODDODAVATELŮ
<br> "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám.Bří Jandusů"
Zadavatel:
<br> Městská část Praha 22
se sídlem: Nové náměstí 1250/10,104 00,Praha 114
IČ: 00240915
<br> Zastoupený: Jiřím Röslerem,vedoucím odboru realizace staveb
<br> Uchazeč o veřejnou zakázku
<br> Název:
<br>
IČ:
<br>
Sídlo:
<br>
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> Seznam poddodavatelů:
Poddodavatel č.1:
<br> Název:
<br>
IČ:
<br>
Sídlo:
<br>
Osoba oprávněná zastupovat poddodavatele:
Tel.:
<br> E-mail:
Část plnění,kterou bude poddodavatel zajišťovat pro uchazeče:
<br> Podíl (rozsah) na plnění veřejné zakázky (v %):
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> --------------------------------------------------------
<br> Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
Příl. č. 3_Seznam stavebních prací.doc
Příloha č.3
<br>
Seznam stavebních prací
V souvislosti s úmyslem dodavatele …………… <.>,IČ: ………,se sídlem ……… <.>,zastoupeného ……….<.>,účastnit se veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám.Bří Jandusů" zadavatele městská část Praha 22 prohlašuji tímto čestně,že jsem v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení poskytl následující stavební práce:
Název stavebních prací
<br>
Stručný popis stavebních prací
<br>
Cena
<br>
Objednatel
<br>
**Doba a místo provádění
<br>
Kontaktní osoba objednatele (telefon,e-mail)
<br>
<br> Název stavebních prací
<br>
Stručný popis stavebních prací
<br>
Cena
<br>
Objednatel
<br>
**Doba a místo provádění
<br>
Kontaktní osoba objednatele (telefon,e-mail)
<br>
<br> Název stavebních prací
<br>
Stručný popis stavebních prací
<br>
Cena
<br>
Objednatel
<br>
**Doba a místo provádění
<br>
Kontaktní osoba objednatele (telefon,e-mail)
<br>
<br> V ……………….dne ………… <.>
--------------------------------------------------------
<br> Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
<br> **Poznámka: jako dobu provádění stačí uvést měsíc a XXX,kdy byly stavební práce ukončeny
<br> **Poznámka: jako dobu provádění stačí uvést měsíc a XXX,kdy byly stavební práce ukončeny
Příl. č. 2_Čestné prohlášení.doc
Příloha č.2
<br> Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
<br> V souvislosti s úmyslem dodavatele …………… <.>,IČ: ………,se sídlem ……… <.>,zastoupeného ……….<.>,účastnit se veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám.Bří Jandusů" zadavatele Městská část Praha 22 prohlašuji tímto čestně,že:
<br> a) jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k zákonu č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.Je-li dodavatelem právnická osoba,splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba,tak zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,tuto podmínku splňuje jak tato právnická osoba,tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby,splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby,splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba,tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu <.>
<br> b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br> c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br> e) nejsem v likvidaci,nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku,vůči mně nebyla nařízena nucená správa,ani jsem se neocitl v obdobné situaci podle právního řádu...
Příl. č. 4_SOD.doc
číslo smlouvy objednatele:
<br>
<br>
číslo smlouvy zhotovitele:
<br> SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č.89/2012 Sb <.>,v platném znění
„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám.Bří Jandusů“
<br> I.Smluvní strany
<br> Objednatel:
Městská část Praha 22
<br>
Nové náměstí 1250/10,104 00 Praha 114
<br>
zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou
<br> ve věcech technických: Odborem realizace staveb,p.Jiřím Röslerem <,>
<br> tel.: 271 071 833,e-mail: jiri.rosler@praha22.cz
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.: 27-2000754389/0800
<br>
IČO: 00240915
<br>
DIČ: CZ00240915
<br> a
<br> Zhotovitel:
……(název).………….………………………………………………….<.> ….<.>
<br>
<br> …….(sídlo) …………………………………………………………………… <.>
zastoupený:
……………………………………………………………….<.>
ve věcech smluvních a technických: ……………………………………….<.>
tel:  ………………… <.>
e-mail: ……………………
bankovní spojení: ………………………….<.> č.ú.: ………………………… <.>
IČ: …………………………… <.>
<br> DIČ: ……………………………….<.>
Zapsaný v obch.rejstříku vedeném u …………… soudu v …… <.>,oddíl …,vložka ………………….<.>
uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených <.>
<br> II.Předmět smlouvy
<br> Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám.Bří Jandusů“ <.>
Předmětem VZMR jsou:
<br> stavební práce spočívající v rekonstrukci školního hřiště a skládají se z několika částí: rekonstrukce sportovního povrchu běžeckého oválu a rozběhové rovinky,rekonstrukce doskočiště skoku do dálky a rekonstrukce víceúčelového hřiště uvnitř atletického oválu,skládající se z víceúčelového sportoviště pro míčové hry a dvou postranních půlkruhových ploch <.>
Přesný rozsah a specifikace je stanovena výkazem výměr,dále PD pro provádění stavby zpracované firmou Sportovní projekty s.r.o.v 10/2020 <.>
Součástí předmětu VZ je vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby,zajištění zařízení staveniště,odvoz a likvidace vybouraných hmot na skládku...
Příl. č. 1_Krycí list nabídky.xls
Sheet1
Příloha č.1
KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br>
1.Veřejná zakázka
Název: "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám.Bří Jandusů"
<br> Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
2.Základní identifikační údaje
2.1 Zadavatel
Název zadavatele: Městská část Praha 22
Sídlo: Nové náměstí 1250/10,104 00,Praha
IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915
Bankovní spojení: 27-2000754389/0800
Zastoupen: Jiřím Röslerem,pověřený vedením ORS
Kontaktní osoba: Viktorie Korcová - technik odboru realizace staveb
Tel.: 420,271,071,835
E-mail: Viktorie.Korcova@praha22.cz/ Jiri.Rosler@praha22.cz
2.2 Uchazeč
Obchodní firma nebo název /nebo jméno a příjmení/:
Sídlo / Místo podnikání:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky:
Tel.:
E-mail:
3.Nabídková XXXX v Kč
Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 21 %): Cena celkem včetně DPH:
<br>
<br>
<br>
4.Doba realizace v kalendářních dnech
<br> 5.Osoba oprávněná zastupovat dodavatele
Titul,jméno,příjmení osoby oprávněné zastupovat dodavatele:
Funkce:
Datum:
<br> ………………………………………………………….……
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
<br> Viktorie.Korcova@praha22.cz/ Jiri.Rosler@praha22.cz
<br> Sheet2
<br>
<br> Sheet3
Výzva_Rekonstrukce a dostavba školního hřiště ZŠ Bří Jandusů.pdf
1.Y{zva k pod6ni nabidky na veiejnou zakAzku mal6ho rozsahu s n6zvem,<,> Rekonstrukce Skolniho hii5t6 ZS n6m.Bii Jandus0,<,> Veiejnf zadavatel M6stskd 65st Praha 22,le: 00240915,se sidlem Nov6 ndmdsti 1250110,10400 Praha 114,zastoupenf odborem realizace staveb,(d6le jen,<,> zadavatel"),zadAvA veiejnou zak1zku mal6ho rozsahu podle ustanoven[ $ 27 a $ 31 zek (d6le jen,<,> z6kon") s n6zvem (d6le teZ,<,> VZ').Veiejnd zakAzka nenizad6v6na v reZimu zAkona.ZadavatelV6s timto vyzilvA k podinl nabidky.ldentifikadni ridaie veiein6ho zadavatele N6zev: Se sidlem: te: Dte : Zastoupen!: Kontaktni osoba: Tel.: E-mail: M6stsk5 66stPraha22 Nov6 ndm6sti 1250110,104 00,Praha 114 0024091 5 c200240915 Jiii R6sler,povdien vedenim odboru realizace staveb Viktorie Korcov6,technidka odboru realizace staveb 271 071 835 viktorie.korcova@prah a22.cz 2.lnformace o druhu a piedmdtu VZ Piedm6tem VZ jsou stavebni prdce pod n6zvem,<,> Rekonstrukce Skolniho hii5t6 ZS n5m.Bii Jandusft je rekonstrukce Skolniho hii5t6 a skl6d6 se z n6kolika 65stl: rekonstrukce sportovnlho povrchu b62eck6ho ovSlu a rozb6hov6 rovinky,rekonstrukce dosko6i5t6 skoku do ddlky a rekonstrukce vice06elov6ho hfi5t6 uvniti atletickeho ov6lu.Sou6Ssti VZ je i vyim6na hernlch prvkfr a lavidek.Plocha b62eck6ho ov6lu,rozb6hov6 rovinky a vice06elov6ho hii5t6 je navrZena kompletn6 z polyuretanov6ho povrchu EPDM.Cllem rekonstrukce je v prvni iad6 obnova st6vajiciho povrchu pii zachov6nl celkov6ho rozm6ru sportoviSt6.Krom6 toho ndvrh sjednocuje povrchovou 0pravu cele plochy,diky demu2 m6 mnohon6sobnd v6t5i vyuZitijak pro d6ti prvniho,tak i druheho stupn6 zAkladnl skoly.Plocha vlce0delov6ho hii5t6 uvnitt atletick6ho ov6lu je 6len6na na: 1) vlce0delov6 sportovi5t6 pro mi6ov6 hry 2) postrannl p0lkruhov6 plocha 1 3) postranni p0lkruhov5 plocha 2 Piesnf rozsah a specifikace je stanovena vfkazem vfm6r,ddle PD pro provdddni stavby zpracovan6 firmou Sportovni projekty s.r,o.v 1012020 (piil.d,S a7),Sou66st[ piedm6tu VZ je vytfdenl v5ech podzemn...

Načteno

edesky.cz/d/4504432

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz