« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Rozhodnutí - společné povolení - stavba BD na ppč. 1906/35,-/36,-/37, k.ú. Uhříněves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-373.pdf
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.fax: +420 2 710 71 819
<br> Nové náměstí 1257,104 00 Praha 114
<br> IČO: 00240915 http://www.praha22.cz
DIČ: CZ00240915
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 22
Úřad městské části
<br> odbor výstavby
Nové náměstí 1250,104 00 Praha 114
<br>
<br> Č.j.: P22 2752/2021 OV 04 V Uhříněvsi dne: 1.3.2021
<br> Sp.zn.: MC22 373/2020 OV 04
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> julie.maslova@prahaXX.cz
<br>
<br>
<br>
D O R U Č U J E S E V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22,jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
<br> písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen stavební zákon) a vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve
<br> znění pozdějších předpisů,přezkoumal ve společném územním a stavebním řízení v souladu s § 94j odst <.>
<br> 1 a podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 2.3.2020 podal
<br> stavebník
<br> DNK Invest Development s.r.o <.>,IČ 05915848,Štverákova 2777/24,193 00 Praha – Horní Počernice <,>
<br> v zastoupení firmou STUDIO AM spol.s r.o <.>,IČ 62416596,Na Bojišti 1470/24,120 00 Praha 2
<br> a na základě tohoto posouzení podle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
<br> podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu schvaluje stavební
<br> záměr,kterým
<br> u m i s ť u j e a p o v o l u j e
<br> stavbu bytového domu na pozemcích č.parc.1906/35,1906/36 a 1906/37 (druh pozemků - ostatní
<br> plocha),u objektu č.p.1282 na pozemku č.parc.1906/3,v katastrálním území Uhříněves,v ulici
<br> Douchova v Praze-Uhříněvsi <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - bytový dům (BD)
<br> - řad splaškové kanalizace,včetně 2 přípojek a připojení BD a objektu č.p.1282
<br> - retenční nádrž
<br> - 2 vodovodní přípojky a připojení BD a objektu č...

Načteno

edesky.cz/d/4497522

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz