« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Záměr prodat pozemek parc. č. 590/26 a parc. č. st. 879 v k.ú. Horoušany ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr ČEZ (436.09 kB)
'X'
<br> 9 omzcxí ÚŘAD uonoušaw
<br> Došlo dne: 12.D2 2021
<br> OZNÁMENÍ č.j.: 02 36 ] all Počet listů: 5 Počet přílohnisrů: Obec Horoušany oznamuje Spis.znak: Skarr.<.> mak:
<br> v souladu s ust.& 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> záměr
<br> prodat pozemek parc.č.590/26 o výměře 36 m2 a pozemek parc.č.st.879 o výměře 6 m2 oba v k.ú.Horoušany,oddělených na základě geometrického plánu č.1368-93/2020 z pozemku parc.č.5908 v k.ú.Horoušany,ve vlastnictví obce Horoušany předem známému zájemci společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO: 24729035,se sídlem Děčín - Děčín IV- Podrnoklý,Teplická 87405,PSČ 405 02 (dále jen „ČEZ Distribuce“) <.>
<br> Na oddělených pozemcích určených kprodejí se nachází budova bez čpfče,stavba technického vybavení,konkrétně pak trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce,a ochranné pásmo trafostanice <.>
<br> Obec Horoušany si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr,případně od něj odstoupit,zrušit prodej výše specifikovaných pozemků <.>
<br> Podle výše citovaného zákonného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit
<br> a předložit své nabídky,a to písemně k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději však do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Podrobnější informace týkající se tohoto záměru podá XXX XXXXXXX,starosta obce Horoušany
<br> (tel.XXX XXX 832) <.>
<br> XXX XXXXXXX starosta obce Hor ušany
<br> Příloha: Geometrický plán č.l368-93f2020
<br> Vyvěšeno: 1 2.[!2.2621
<br> Sejmuto: 28.uz.2921 féč—íljcf; 5“ ;í--„:;=f-—."'“'o.)
<br> “ii ;_.<.> _" ' a'—
<br> c'í l'
<br>.—4'O,9()- _ :.<.> Vc—\
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJL'J KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav Nový stav Označenr výměrů por.-.en: Druh pozemku Označení výměru pumaiy Druh pnzumkul Typ stavby Zpas.Porovnání se stavem evidence pravnich vztahů pozemku pozemku určen Drl přeci-razr : pozemku Číslo listu Výměra dnu Dznaěenr parc.čislem znam mzlu parc.rumem Tnnsnh využití zpusob využití...

Načteno

edesky.cz/d/4495001


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz