« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení o nabídce na odkoupení souboru věcí ZIO-77140/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o nabídce na odkoupení souboru věcí ZIO-77140/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 214659/2021 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
17.02.2021
<br>
Oznámení o nabídce na odkoupení souboru věcí
<br> Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy podle části šesté čl.2
odst.2 Pravidel pro nakládání s nalezenými zvířaty a věcmi nabízí ke koupi fyzickým a
právnickým osobám soubor věcí,k nimž jako k věcem nalezeným nabylo hlavní město Praha
vlastnické právo podle ustanovení § 1057 odst.3 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku <.>
<br> Seznam věcí tvořících nabízený soubor je uveden v příloze tohoto oznámení.Prohlídku věcí je
možno uskutečnit ve dnech 22.2.2021 – 26.2.2021 po předchozí dohodě na tel.č.778 522
317,příp.224 235 085,vždy v rozmezí od 8.00 do 12.00 hod.Věci jsou uloženy na pracovišti
ztrát a nálezů v Praze 1,Karoliny Světlé 5.Požadavky na prohlídku souboru nabízených věcí
mimo stanovené dny a dobu nebudou akceptovány.Odbor živnostenský a občanskosprávní
MHMP upozorňuje zájemce,že lze odkoupit pouze celý soubor věcí,nikoli jeho části.Dále
upozorňujeme,že věci tvořící nabízený soubor jsou různého stupně opotřebení a nezaručujeme
jejich funkčnost <.>
<br> Kupující bude vybrán obálkovou metodou a jediným kritériem pro výběr bude nejvyšší
nabídnutá cena za soubor věcí.Odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP si vyhrazuje
právo v odůvodněných případech neuzavřít kupní smlouvu se žádným ze zájemců <.>
<br> Nabídka zájemce o koupi souboru věcí musí obsahovat:
a) identifikaci zájemce
- u fyzických osob jméno,příjmení,datum narození,adresa trvalého pobytu
- u právnických osob – název,sídlo,IČ,DIČ,datum zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné
<br> evidenci,jméno a příjmení zástupce osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
b) cenu nabídnutou za soubor věcí
c) ...

Načteno

edesky.cz/d/4482527

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz