« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Bucharova PKD-77119/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bucharova PKD-77119/2021
PRA HA
PRAGUE
PRA GA
PRA G
<br> HLAVNi MESTO PRAHA
<br> MAGISTRAT HLA VNIHO M E ST A PRAHY
<br> Odbor pozemnfch komunikacf a drah
<br> Oddelenf silnicnfho spnivnfho Ufadu
<br> llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> c.j.:
<br> MHMP-221537 /2021104/Jv
<br> Spis.zn.:
<br> S-MHMP 146243/2021PKD
<br> •
<br> MHMPXPFIUAD2
<br> TOP Znak s.r.o <.>
Starochuchelska 114/28
159 00 Praha 5
IC: 06035981
<br> Vyrizuje/tel.:
<br> Ivan Javasov,Mgr <.>
<br> 236004325
<br> Pocet listU/pffloh: 114
<br> Datum:
<br> 18.2.2021
<br> Opatreni obecne povahy
<br> •
<br> Magistrat hi.m.Prahy,odbor pozemnfch komunikacf a drah,jako pffslusny spravnf urad die ust <.>
§ 124 odst.6 zakona c.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemnfch komunikacfch a o zmene
nekterych zakonu,ve zneni pozdejsfch predpisu,(dale jen,zakon 0 provozu na pozemnfch
komunikacfch") a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zakona c.500/2004 Sb <.>,spravnf fad,na
zaklade posouzenf zadosti 0 stanovenf prechodne upravy provozu na pozemnf komunikaci
Kukulova,Bucharova,podane dne 3.2.2021,a po projednani s pffslusnym organem Policie CR <,>
Krajske reditelstvf Policie hl.m.Prahy- odbor sluzby dopravnf policie
<br> vydava
<br> podle ust.§ 77 odst.1 pi sm.c),odst.5 a § 78 zakona c.361 /2000 Sb <.>,zakon o provozu na
pozemnich komunikacfch a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich
<br> opatreni obecne povahy -
<br> stanoveni prechodne tipravy provozu na pozemni komunikaci
<br> Kukulova,Bucharova
<br> spocivajici v umisteni dopravniho znacenf a zaffzeni na mfstni komunikaci Kukulova <,>
Bucharova v rozsahu,die prilozene dokumentace,ktera je nedflnou soucasti tohoto stanoveni <,>
za nize uvedenych podminek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazeni dopravniho znaceni a zafizeni bude provedeno v souladu s vyjadfenim Policie
CR,Krajskeho reditelstvi Policie hl.m.Prahy - odboru sluzby dopravni policie ze dne
2.2.2021,c.j.: KRPA-30462-1 /CJ-2021-0000DZ,TP 66 a vyhlaskou c...

Načteno

edesky.cz/d/4482511

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz