« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Chodovská PKD-77183/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chodovská PKD-77183/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPFJIE8U*
MHMPXPFJIE8U
<br>
<br>
<br> Dopravní inženýring Praha s.r.o <.>
Holečkova 789/49
15000 Praha 5
IČ: 02869179
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-237248/2021/O4/Ku Počet listů/příloh: 1/6
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 204417/2021PKD 22.2.2021
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a §
173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti
adresáta ze dne 16.02.2021 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie
hl.m.Prahy ze dne 18.02.2021 a následně dne 19.02.2021
<br>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů
<br>
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení,zařízení a souvisejících dočasných úpravách
stávajícího dopravního značení a světelné signalizace na místní komunikaci I.třídy Chodovská ve správním
obvodu Praha 4,k.ú.Michle a Záběhlice,z důvodu provádění stavebních prací – v termínu od 01.03.2021
do cca 15.06.2021.V oblasti MHD zastávky Teplárna Michle,ulice Chodovská.Ve směru od křižovatky
NN 7287 (sjezd z Jižní Spojky – směr Vršovice,Michle) ...

Načteno

edesky.cz/d/4482500

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz