« Najít podobné dokumenty

Město Nýřany - Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/193, II/201, III/193 15, III/201 53, III/205 1, III/193 21, III/180 54 a místních komunikacích, k.ú. Pernarec, Skupeč, Ostrov u Bezdružic, Štipoklasy u Číhané, Úněšov, Hunčice, Líšťany,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nýřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha2 (7.25 MB)
silnice II/193
<br> směr Úněšov
<br> silni
ce II
<br> /193
<br> smě
r Trp
<br> ísty
<br> IS
11
<br> C
<br> IS 11C
<br> x
<br> x
<br> x
<br> x
<br> IS 11a
<br> IS
11
<br> a
<br> B2
4a
<br> E1
3
<br> „M
im
<br> o
vo
<br> zi
de
<br> l s
ta
<br> vb
y
<br> a
BU
<br> S“
<br> B2
4a E1
<br> 3 „
Mim
<br> o
<br> voz
ide
<br> l st
avb
<br> y
<br> a B
US
<br> “
<br> B1
Z2
E13 „Mimo vozidel stavby a
BUS“
<br> B24aE13 „Mimo
<br> vozidel stavby
<br> A BUS“
<br> 5x
<br> B1
Z2
E13 „Mimo vozidel stavby
a BUS“
<br> 6x
<br> IP 10a
E13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU A
<br> MÍSTNÍ DOPRAVU“
<br> silnice
III/180
<br> 50
<br> směr B
řezí
<br> Zhotovitel: BERDYCH plus spol.s.r.o <.>
Sídlo Pražská 1178/II,337 01 Rokycany výkres č.1
Vypracoval: XXXXX XXXXXX
<br> Stavba: „II/XXX průtah Pernarec“
Část stavby – situace DIO – II.etapa – silnice II/193 směr Úněšov
<br> SMĚR JÍZDY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
<br> PO CELOU DOBU
BUDE VYUŽÍVANÁ
<br> STÁVAJÍCÍ
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
<br> VĚTŠINU DOBY BUDE VYUŽÍVANÁ
STÁVAJÍCÍ
<br> AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA (AZ) A OKAMŽIKU
PŘI REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ AZ
<br> BUDE DOČASNĚ PŘESUNUTA PŘED KŘIŽOVATKU
K ZÁKLADNÍ ŠKOLE
<br> PO CELOU DOBU
BUDE VYUŽÍVANÁ
<br> STÁVAJÍCÍ
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
<br> cca
6,0
<br> m
<br> cca 25,0m
<br> výhybna pro
autobusovou
<br> dopravu
<br> Příloha k č.j.KRPP-140460-2/ČJ-2020-031106-48 ze dne 19.1.2021
<br>
<br> silnice II/193
<br> sm
ěr Úněšov
<br> silnice III/193 21
<br> směr Čerňovicesiln
ice II/19
<br> 3
<br> směr Tr
písty
<br> silnic
e III/1
<br> 80 50
<br> směr
Břez
<br> í
<br> PERNAREC
<br> PE
RN
<br> AR
EC
<br> x
2x ZRCADLO
<br> 1x ZRCADLO
<br> STŘÍBRO 16
<br> TRPISTY 6
<br> 193
<br> x
<br> xx
<br> B1 Z2 E1
3 „
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
ZI
<br> DE
L
<br> ST
AV
<br> BY
a
<br> B
US
<br> “
<br> B24b
<br> E13 „MIMO VOZIDEL STAVBY“
<br> B1
Z2
E13 „MI
<br> MO V
OZID
<br> EL S
TAVB
<br> Y
<br>
a B
<br> US“
<br> Zhotovitel: BERDYCH plus spol.s.r.o <.>
Sídlo Pražská 1178/II,337 01 Rokycany výkres č.2
Vypracoval: XXXXX XXXXXX
<br> Stavba:...
příloha1 (445.95 kB)
Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň,Klatovská 200a Plzeň
<br> adresa pro doručování: Americká 39,304 66 Plzeň
ODBOR DOPRAVY
<br>
<br> IČ: 00258199 BANKOVNÍ SPOJENÍ : Komerční banka Nýřany,č.ú.27- 9186490247/0100 - výdaj.účet
DIČ: CZ00258199 č.ú.27-9186450237/0100 - příjm.účet
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN: -
ZE DNE: 04.02.2021
VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX: XXX 611 119
E-MAIL: marketa.fikrlova@nyrany.cz
PODEPISUJE:
FUNKCE:
NAŠE ČJ.: OD-Fik/4646/2021-1
DATUM: 22.02.2021
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:
<br>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Nýřany,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále XXX XXXXX o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád),na základě žádosti podané právnickou osobou BERDYCH plus spol.s r.o <.>,IČ: 26373611,Pražská 1178/II,337 01
Rokycany dne 04.02.2021 po projednání s dotčeným orgánem,Policií České republiky,č.j.: KRPP-140460-2/ČJ-2020-
031106-48 ze dne 19.01.2021 ve smyslu § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br>
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
na silnicích II/193,II/201,III/193 15,III/201 53,III/205 1,III/193 21,III/180 54
<br> a místních komunikacích <,>
k.ú.Pernarec,Skupeč,Ostrov u Bezdružic,Štipoklasy u Číhané,Úněšov,Hunčice,Líšťany
<br>
Doba platnosti: od 01.03.2021 do 22.08.2021 včetně (nejdříve však od nabytí účinnosti tohoto stanovení)
Provedení dopravních značek: přenosné svislé dopravní značení,dopravní zařízení,základní rozměrová řada <,>
retroreflexní provedení
Důvod: uzavírka silnice II/193 včetně objízdné trasy v rámci akce „II/193 Pernarec - průtah“
<br> Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1.Př...
OD-Fik/4646/2021-2 (436.54 kB)
Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň,Klatovská 200a Plzeň
<br> adresa pro doručování: Americká 39,304 66 Plzeň
<br> ODBOR DOPRAVY
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
IČ: 00258199 BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka Nýřany,č.ú.826371/0100 - výdaj.účet
DIČ: CZ00258199 č.ú.19-826371/0100 – příjm.účet
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX NAŠE ČJ.: OD-Fik/XXXX/XXXX-X
Tel.: XXXXXXXXX DATUM: 22.02.2021
Fax: 377611119
E-mail: marketa.fikrlova@nyrany.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
<br>
<br>
Městský úřad Nýřany,Odbor dopravy,jako silniční správní orgán příslušný podle § 40 odst.1 a
odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích,v platném znění
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením§ 25 odst.1 a 2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,možnost převzít
následující písemnost:
<br> Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/193,II/201,III/193
15,III/201 53,III/205 1,III/193 21,III/180 54 a místních komunikacích,k.ú.Pernarec,Skupeč <,>
Ostrov u Bezdružic,Štipoklasy u Číhané,Úněšov,Hunčice,Líšťany,č.j.OD-Fik/4646/2021-1 <,>
ze dne 22.02.2021 <.>
<br> Výše uvedená písemnost je uložena u Městského úřadu Nýřany,pracoviště Plzeň,Odboru dopravy <,>
Klatovská 200a,Plzeň,v kanceláři č.40 <.>
Písemnost je možno vyzvednout v úřední dny tj.pondělí a středu od 7.30 do 17.00 hod případně v jiný
termín po předchozí domluvě na uvedených kontaktech ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení této
vyhlášky <.>
Úplné znění dokumentu je též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední desce
úřadu www.nyrany.cz) <.>
<br> Patnáctým dnem po vyvěšení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup se shora uvedená
písemnost považuje za doručenou <.>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Silniční správní orgán MÚ Nýřany
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br>
Razítko,podpis
<br>
Potvrzené vrátit odboru
<br>
<br> 2021-02-22T14:42:...

Načteno

edesky.cz/d/4482458

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nýřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz