« Najít podobné dokumenty

Město Vyškov - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Drnovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vyškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud2124707_1
Délka prac.mí" průjezdní šiřk
<br> Dle 577 odst.3 zák.c.361/2000 Sb.O provozu "4 na pozemních komunikacíchsouhlasím s návrhem DZ <.>
<br> %
<br> KRPB-,ŽÍÍJ'J— / IČJT2021—061206 eff! „gf ; „Zo/74 5 '— /0,» & Max/ď; ýďá€%£" ŠZšé// '
<br> Dne:
<br> Termin: 7.241; ' 33.1 <.>
ud2124707
tel.: 517 301 111 e-mail: posta@meuvyskov.cz bankovní spojení: 120731/0100
<br> fax: 517 301 404 IČ: 00292427
<br>
<br>
<br>
<br>
Sp.zn.: MV 17676/2021 OD Ve Vyškově dne 23.2.2021
<br> Č.j.: MV 17676/2021 OD/3 Šl
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Vyškov,odbor dopravy,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II <.>
a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,postupem
v souladu s ustanovením § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu fyzické osoby – Jarmila
Švecová,Drnovice 589,683 04 Drnovice,ze dne 22.2.2021,po projednání s dotčeným
orgánem dle § 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR <,>
Krajské ředitelství Policie JmK,Územní odbor Vyškov,Dopravní inspektorát,KRPB-29777-
1/ČJ-2021-061206-MS,ze dne 16.2.2021 (doba platnosti vyjádření končí 31.3.2021) <,>
z moci úřední,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br>
<br>
s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br>
na místní komunikaci v obci Drnovice <,>
<br>
<br> z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu <,>
v rámci napojení vodovodní a kanalizační přípojky <,>
<br>
podle potvrzeného a schváleného návrhu přechodné úpravy provozu zpracovaného: Trasig
<br> s.r.o <.>,Jízdárenská 590/2a,682 01 Vyškov,IČ: 26922151,únor 2021,který je přílohou
<br> a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> strana: 2
<br> Č.j.: MV 17676/2021 OD/3 Šl
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úprav...

Načteno

edesky.cz/d/4482411

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vyškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz