« Najít podobné dokumenty

Město Vyškov - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/430 a MK ulice Brněnská ve Vyškově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vyškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud2124706_1
1/2021
<br> Dle 577 odst.3 zák.č.361/2000 Sb.O provozu XXXXXXXXX XXXX na pozemních komunikacích,souhlasím s návrhem DZ.W.<.>.-___— XXXXXXXXX XXXX
<br> candy: malemu-w: XX/XX
<br> KRPB- XXX X/X' - ! lČJ-2021-061206 —/73
<br> Š i 1 | Š Ž ( 4
<br> Mn:
<br> Přechodné dopravní značení
<br> vín; (? _ 19123224 qul'PMK/Z'é'
<br> 532; ťlý ) ' Termín: 1.3.- 31.3.2021
<br> !
<br> chodcům bude umožněn průchm koridorem,který bude ohraničený.plotem
ud2124706
strana: 1
<br>
<br>
<br>
Sp.zn.: MV 15495/2021 OD Ve Vyškově dne 19.2.2021
<br> Č.j.: MV 15495/2021 OD/3 Šl
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Vyškov,odbor dopravy,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
<br> místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy <,>
<br> na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,postupem v souladu
<br> s ustanovením § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu právnické osoby – TRASKO,Inženýrské
<br> stavby s.r.o <.>,sídlem Vyškov,Na Nouze 487/8,IČ: 08273472,v zastoupení Trasig s.r.o.<,>
<br> Jízdárenská 590/2a,682 01 Vyškov,IČ: 26922151,ze dne 15.2.2021,po projednání
<br> s dotčeným orgánem dle § 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je
<br> Policie ČR,Krajské ředitelství policie JmK,Územní odbor Vyškov,Dopravní inspektorát <,>
<br> KRPB-25615-1/ČJ-2021-061206-MS,ze dne 10.2.2021 (doba platnosti vyjádření končí
<br> 31.3.2021) z moci úřední,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br>
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br>
<br>
na sil.II/430 a MK ul.Brněnská ve Vyškově <,>
<br>
<br> z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – v rámci akce: „napojení
<br> vodovodu v cyklostezce pro areál VaKu,ul.Brněnská,Vyškov“ <,>
<br>
<br> podle potvrzeného a schváleného návrhu přechodné úpravy provozu zpracovaného: Trasig
<br> s.r.o <.>,Jízdárenská 590/2a,682 01 Vyškov,IČ: 26922151 leden 2021,který je přílohou
<br> a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br>
tel.: 517 301 1...

Načteno

edesky.cz/d/4482410

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vyškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz