« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 552/2, k. ú. Malá Strana, Praha 1 - doplněný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4.2021.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 Pořadové číslo: UMCPI 105553/2021/BL/04
<br> Odbor technické a majetkové správy Oddělení správy nemovitostí
<br>,Městská část Praha 1 Úřad městské části,Vodičkova 18,115 68 Praha 1 — Nové Město
<br> oznamuje
<br> dle ust.š 36 zákona č.131 /2000 Sb.zákona o hlavním městě Praze
<br> v návaznosti na záměr prodeje schválený ZMČ Praha 1 pod č.UZ20_0205 ze dne 15.12.2020,zveřejněný pod pořadovým číslem UMCPl 555347/2020/SI/043 V době od 21.12.2020 do 17.1.2021
<br> a
<br> v souladu s usnesením RMČ Praha 1 č.UR21_0089 ze dne 26.1.2021
<br> doplňující Z A M E R
<br> prodeje nemovité věci - pozemku parc.č.552/2,k.ú.Malá Strana,Praha 1,o výměře 35 m2,některému z vlastníků bezprostředně souviseiících nemovitostí ti.sousedních pozemků,a to za minimální cenu ve výši 2.200.000 Kč,při respektování funkčnosti propojení se sousedními nemovitostmi
<br> Do tohoto záměru se lze přihlásit nejpozději poslední den jeho zveřejnění na úřední desce MČ Praha 1,a to písemným podáním v uzavřené a zapečetěné obálce,která bude viditelně označená číslem tohoto záměru a nápisem ZAMER-NEOTVIRAT <.>
<br> Podání musí být doručeno do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1,Vodičkova 18,Praha 1,nejpozději do konce pracovní doby Informačm'ho centra a musí obsahovat minimálně:
<br> ].správné označení zájemce (kupujícího) včetně jeho identifikačních údajů a případných plných mocí (vpřípadě společné nabídky spoluvlastníků je nutno uvést u každého zájemce výši kupovaného id.podílu pozemku) + kontakt na zájemce (telefon + e-mail)
<br> 2.odůvodnění podaného návrhu,resp.důvodu zájmu o koupi pozemku
<br> 3.výši nabídky kupní ceny včetně prohlášení zájemce (ů),že podáním nabídky se,vpřípadě jeho výběru,zavazuje (í) k úhradě kupní ceny do 10 dnů po uzavření kupní smlouvy tj.před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí
<br> Městská část Praha 1 Vodičkova 18,CZ-115 68 Praha 1 tel.: +420 221 097 530
<br> 4.prohlášení zájemce o závaznosti a neodvolatelnosti jeho nabídky,a to ...

Načteno

edesky.cz/d/4482406

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz