« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - Stanovení přechodné úpravy provozu, Čelákovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-873954422-0-eurovia-el-kovice-jana-zacha-uzav-rka-kom-pod-el-podjezdem-sig-2.pdf
Čelákovice,XXXX XXXXX - uzavírka kom.|||/XXXX pod žel.podjezdem
<br> OPRAVNÍ ZNAČE
<br> Zodpovědná osoba Vypracoval
<br> Kreslil
<br> XXXXX XXXX SEnoz
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX
<br> Objednatel EUROVIA CS,a.s <.>,Brožíkova 564,Pardubice
<br> Formát A3
<br> Akce Čelákovice,XXXX XXXXX - uzavírka kom.|||/XXXX pod žel.podjezdem
<br> Měřítko
<br> Datum 10/2020
<br> Učel DlR
<br> Obsah
<br> Číslo výkresu
<br> Návrh DIO
<br> (v,"l-- '—-__l qoLC/I
<br> "“*“- —“-=—_—_- _ „Q 3
<br> _*K'U„
<br> Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané
<br> v TP66 - ozNAčENi PRACQVNÍCH MÍST,s 3.551,_-_—_-____ 5 NA POZEMNICH KOMUNIKACICH |||.VYDAN|,& 3.| —--.-__._._se75 zák.č.361/2000 Sb.v platném znění 'T.*_-./P1ob '"“x a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění.--.*;*_* _ __ -
<br> _ E3a
<br> _ cis ars ká
<br> POZOR |Pg2 - SIILNICEIIII/2454 A VCELAKOVICICH UZAVRENA
<br> venení AvvzuAčENí OBJÍZDNÝCHI TRAS eune UPŘAYOVANO v soULAlu SE SOUIEZINYlVll UZAVllRKAlnl
<br> "1611
<br> Otevřeně výkopy budou zajištěný proti pádu chodců a za sníženě viditelností budou osvětlenyl
<br> Bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou!
<br> Bude zajištěn bezpečný prujezd __ _ __.r- '.<.> “
<br> ;Bc.Jan astn.' SHE jednotek integrovaného záchranného systému! “.„_ „ffi-?".<.> ' _ 'n' DC h ÚV-
<br> 16.02.2021 14:43:18?%
<br> ytl
<br> V kDigit ln podepsal:
<br> Bc.Jan astn POLICIE ESK REPUBLIKY
<br> l v dostate edněna s majiteli všech dotčených nemovitostíl
9961.doc
Městský úřad Lysá nad Labem
<br> Odbor dopravy
<br> Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem
<br>
<br>
<br> Č.j.:
MULNL-OD/9961/2021/Uh/27
<br>
Vyřizuje:
XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Telefon:
XXX XXX XXX
<br>
E-mail:
katerina.uhrova@mestolysa.cz
<br>
Datum:
23.02.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností,odbor dopravy jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne 17.02.2021,který podala právnická osoba Eurovia CS,a.s <.>,IČ 75043670,se sídlem Brožíkova 564,530 09 Pardubice,v zastoupení společnosti SEDOZ DZ,s.r.o <.>,IČ 24218537,se sídlem Primátorská 296/38,180 00 Praha 8,a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,územní odbor Nymburk – dopravní inspektorát,ze dne 15.02.2021,č.j.KRPS-29376-1/ČJ-2021-010806-ZU,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu dopravního značení na silnici č.III/2724 v obci Přerov nad Labem z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu <.>
Při realizaci uvedené stavby bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení:
<br> dle platného schématu DIO <.>
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.Městský úřad Lysá nad Labem,odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit,jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zájem.Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek,z...

Načteno

edesky.cz/d/4482315

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz