« Najít podobné dokumenty

Město Hlučín - MŽP - Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlučín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení .pdf
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 12.února 2021
Č.j.: MZP/2021/710/829
Vyřizuje: Ing.Beránková Jančí
Tel.: 267 122 107
E-mail: Simona.Janci@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027“
<br> Charakter koncepce:
<br> Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost,která probíhá ve třech šestiletých
cyklech dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky,kterou zajišťuje stát s cílem vymezit a vzájemně
harmonizovat veřejné zájmy jako jsou:
<br> Ø ochrana vod jako složky životního prostředí <,>
Ø snížení nepříznivých účinků povodní a sucha <,>
Ø udržitelné užívání vodních zdrojů,zejména pro účely zásobování pitnou vodou <.>
<br> V průběhu jednotlivých cyklů je tedy průběžně monitorován stav vod,poté dochází k jeho
vyhodnocení,identifikují se možné vlivy a následně navrhují opatření.Dále dochází ke změnám
v procesu plánování jak z hlediska legislativního,tak i metodologického <.>
<br> V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových
rizik.Tyto plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy,zejména pro územní plánování
a vodoprávní řízení.Plány povodí se zpracovávají ve třech úrovních pro mezinárodní oblasti
povodí,části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány
povodí“) a dílčí povodí.Národní plány povodí pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo
životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými...

Načteno

edesky.cz/d/4482309

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlučín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz