« Najít podobné dokumenty

Město Hlučín - Město Hlučín - POZVÁNÍ na veřejné 18. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 25.2.2021 v 15:00 hodin v KD v Hlučíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlučín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvání.pdf
1
<br> M S T O H L U Í N
<br>
P O Z V Á N Í
<br>
NA VE EJNÉ
18.ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA M STA <,>
<br> které se koná ve tvrtek dne 25.února 2021 v 15:00 hodin v Kulturním dom v Hlu ín <.>
<br>
<br> Program:
<br>
<br> 1) Schválení programu zasedání Zastupitelstva m sta Hlu ína dne 25.února 2021 <.>
<br> 2) Zpráva ov ovatel zápisu <.>
<br>
3) Zpráva o innosti orgán m sta <.>
<br> 4) Zpráva o pln ní usnesení Zastupitelstva m sta Hlu ína za období ervenec – prosinec 2020 <.>
<br>
5) Záležitosti odboru financí:
<br>
a) P ehled o provedených rozpo tových opat eních.19/2020 a.1/2021 <.>
b) Rozpo tové opat ení.2/2021 <.>
c) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo tu m sta Hlu ína Moravskoslezskému kraji <.>
<br>
6) Záležitosti odboru právního:
<br>
a) Návrh nového zástupce m sta Hlu ín jako jediného spole níka obchodní spole nosti TS Hlu ín s.r.o.v dozor í rad této spole nosti <.>
<br>
7) Záležitosti odboru m stského majetku:
<br>
a) Darování pozemku parc.<.> 968/4 v k.ú.Hlu ín Moravskoslezskému kraji,zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje,p ísp vkovou
organizací <.>
<br> b) Poskytnutí finan ní kompenzace za zhodnocení pronajaté ásti budovy.p.129 v Hlu ín – Bobrovníkách <.>
c) Informativní zpráva k prodeji pozemku parc.<.> 3071/505 v k.ú.Hlu ín <.>
d) Bezúplatné nabytí pozemku par.<.> 4447/5 v k.ú.Hlu ín od ÚZSVM <.>
e) Prodej ásti pozemku parc.<.> 299 v k.ú.Hlu ín (ul.Gen.Svobody) <.>
f) Prodloužení termínu uzav ení kupní smlouvy na prodej pozemku parc.<.> 2088/347 v k.ú.Hlu ín <.>
<br>
8) Záležitosti odboru rozvoje a školství:
<br>
a) Poskytnutí pen žního daru Svatováclavskému hudebnímu festivalu,z.s.pro rok 2021 <.>
b) Základní listina komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v etn jednacích ád <.>
c) Pln ní TOP problém /p íležitostí m sta Hlu ína za období 2017 – 2019 <.>
<br>
9) Podn ty,dotazy a p ipomínky len zastupitelstva m sta <.>
<br>
10) P ipomínky a nám ty ob an (max.30 min) <.>
<br>
11) Usnesení a záv r <.>
<br>
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4482304

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlučín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz