« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Posuzování vlivů na životní prostředí - informace o dokumentaci "Středisko úpravy ostatních odpadů AQUAVIT ECO s. r. o."

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr "Středisko úpravy ostatních odpadů AQUAVIT ECO s.r.o."
\\l\\luuuuuuulu\uluulu\\l\\ll\ 15.*3,2CI21 Posuzování viivú na životni prostřeeíi podIe zákona č.10tt/20CIí Sb <.>,o posuzováni vlivů na životní prostředí a o změně něktených souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dá!e XXX XXXXX ElA) - informace o dokumentaci vlivů záměru,<,> Středisko úpravy ostatních odpadů AQUAV|T EGO s.r.o." na životní prostředí Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále XXX XXXXXXX úřad),jako příslušný orgán ve smyslu ust.§ 22zákona ElA,vykonávalící státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,Vám tímto zasílá informaci o dokumentaci vlivů záměru,<,> Středisko úpravy ostatních odpadů AQUAV|T ECO s.r.o." na životní prostředí (dále jen dokumentace),zpracované podle přílohy č.4 k zákonu ElA,spolu s žádostí o vyjádření se.Ve smysiu ust.§ 8 odst.3 zákona ElA rná veřejnost a dotčená veřejnost,dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,Pivovarské náměstí 1245,500 03 !-{radec Králové,a to do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Královéhradeckého kraje.Dotěené územní samosprávné celky,tj.město Trutnov a Královéhradecký kra1,žádáme ve smyslu ust,§ 16 odst.2 zákona ElA neprodleně o zveřejnění informace o dokumentaci a o XXX,kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet,na úředních deskách současně s upozorněním,že veřejnost a dotčená veřejnost,dotčené orgány a dotěené územni samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřednídesce dotčeného kraje (tj.Královéhradeckého kraje).Doba zveřejnění je podle § 16 odst.2 zákona ElA nejméně 15 dnů.Zároveň žádám* i',<,>,<.>.<.> s;si;Ý úřaci Trutnov odbor kancelář lvlěú l L]rli.l ltrlletli eviclenční číslo:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> j,<.>,<.> | \"\,\,cscno dne;.<.>.<.>.<.>.<.>.|,i |lude svěšeno dne:,<.> ] ] ...

Načteno

edesky.cz/d/4482226


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz