« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - Usnesení o přerušení územního řízení o umístění stavby a změně využití území "Prostory pro skladování a související činnost - sekce I", obec Mladé Buky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11288/2021 usnesení
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br>
Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VÝZVA
/VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA/
<br>
<br> Tlachač s.r.o <.>,IČO 03505847,Úpská 301,542 24 Svoboda nad Úpou,kterou zastupuje
JANSA PROJEKT s.r.o <.>,Ing.XXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Horní Nemojov XXX,XXX XX
Nemojov (dále jen „žadatel“) podal dne 18.09.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby a změně využití území:
<br> "Prostory pro skladování a související činnost - sekce I," obec Mladé Buky
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č.1600/1,1600/2,1621/1,1871/5 v katastrálním území
Mladé Buky <.>
<br>
<br> Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),shledal,že záměr že žádost nemá předepsané
náležitosti,a proto podle § 86 odst.4 stavebního zákona,a proto žadatele
<br> vyzývá <,>
<br> aby nejpozději do
<br> 30.05.2021
<br> odstranil tyto vady podané žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o změně
využití území:
<br> 1.závazná stanoviska,popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona,která pozbyla platnosti
<br> 2.stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,která
pozbyla platnosti <,>
<br> 3.další,z výše uvedeného vyplývající <.>
<br>
<br> Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny,bude řízení podle § 66
odst.1 písm.c) správního řádu zastaveno <.>
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor výstavby
oddělení územního řízení a stavebního řádu
<br> Číslo jednací: MUTN 11288/2021
<br>
Doručení:
dle rozdělovníku
<br>
<br>
Spisová zn.:
Skartační zn.:
Spisový zn.:
<br> 2018/7529/V/KOP
V/5
330
<br>
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXXX
T...

Načteno

edesky.cz/d/4482177

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz