« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Závěr zjišťovacího řízení: "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

185.pdf
mna-wm Odbor posuzování vlivů na životní Ministerstvo Zivotnlho prostredi prostředí a integrované prevence
<br> Praha dne 12.února 2021 Rozdělovník Č.j.: MZP/2021/710/829
<br> Vyřizuje: Ing.Beránková Jančí
<br> Tel.: 267 122 107
<br> E-mail: Simona.Janci©mzp.cz
<br> ZÁVĚR ZJIŠ'Í'OVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle & 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje: Název: „Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 — 2027“
<br> Charakter koncepce:
<br> Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční Činnost,která probíhá ve třech šestiletých cyklech dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro Činnost Společenství voblasti vodní politiky,kterou zajišťuje stát s cílem vymezit avzájemně harmonizovat veřejné zájmy jako jsou:
<br> > ochrana vod jako složky životního prostředí,> snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,> udržitelné užívání vodních zdrojů,zejména pro účely zásobování pitnou vodou <.>
<br> V průběhu jednotlivých cyklů je tedy průběžně monitorován stav vod,poté dochází kjeho vyhodnocení,identifikují se možné vlivy a následně navrhují opatření.Dále dochází ke změnám v procesu plánování jak z hlediska legislativního,tak i metodologického <.>
<br> v rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.Tyto plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy,zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení.Plány povodí se zpracovávají ve třech úrovních pro mezinárodní oblasti povodí,části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány povodí“) a dílčí povodí.Národní plány povodí pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady <.>
<br> Národní plán povodí Odry je doplněn plány povodí pro dvě dílčí povodí,a to:
<br> Minis...

Načteno

edesky.cz/d/4481904

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz