« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a jejich tříd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obecní ri ad P estavlky P estavlky č.p.109 750 02 P erov čj <.>,65l202llpŘ P estavlky: I0.2.202I vnŘB.rNÁ vynlÁŠr,t o zAŘAzENí pozuuNícrr KoMuNIKAcí oo KATEGoRIE vrísrnícrr KOMUNIKACÍ.A.rn.rrCII TŘÍD Obecní ri ad P estavlky,jako p íslušn,silniění správní u ad podle 40 odst.5 písm.a) zákona é.t3ll997 Sb,o pozemních komunikacích,ve znéni pozdějších p edpisri (dále jen,<,> zákon o pozemních komunikacich"),k za azovéní pozemních komunikací do kategorie místních komunikaciv souladu s ustanovením 3 odst.I zákonao pozemních komunikacích v íizeni o žádosti obce P estavlky,IČ: 00636495,se sídlem P estavlky ě.p.109,750 02 P erov ze dne 13.1.2021 av souladu s ust.67 anásl.zákonaě.50012004 Sb,správní ád,ve znénípozdějších p edpisri (dále jen,<,> správní ád") ve věci zaíazenípozemrich komunikací do kategorie místní komunikace ajejich tíid vydává toto rozhodnutí a zaíaruje podle pasportu místních komunikací obce P estavlky zptacovaného 4l20I9,aktualizovaného t2l2020 do kategorie místních komunikacinižeuvedené pozemní komunikace v obci P estavlky včetně jejich zatíidéni.II.t ída Ozn.Pojmenováni místní komunikace Délka komunikace Parcelní číslo katastru 1b od zastávky p es náves k lesu 846 358,359,673,35311 ilI.t ída Ozn.Pojmenováni místní komunikace Délka komunikace parcelní číslo katastru 1c k vep ínu po prádlo 460 36512,639,358 2c pod stolárnou 65 362,33913 3c za humny k balášovému 615 67t,673 4c od prádla k lesu 233 358,243 5c pod kulturním domem k remizce 492 34312,663,659,658 6c nad zlámaloyfm I67 640 7c u staré hasičské zbroinice 78 414 8c u iavorového 56 358 IV.t ída Pojmenování místní komunikace 1d od horákri po stolárnu 233 32312 2d od hradil po kellerovo 134 32312 3d od odstrěil po fleischmannovo 91 32312 4d podél zámecké zdi po hospodu 263 35B 5d od masnri po kubáskovo 271 358 6d zámecky park 123 26l2 7ď od bartlri po zírvalovo 87 32312 8d od zrcadla po skalu l25 360 9d od školoudri po balášovo 133 359 odrivodnění: v Silničnímu správnímu u adu byla dne l4.I.2021 doru...

Načteno

edesky.cz/d/4454038

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz