« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-02-03 - VV - MMB-0022304-2021-KLI - Příloha
STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: TUŘANY DATUM
<br> FORMÁT
MĚŘÍTKO
ÚČEL
ČÍS.ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> 01/2021
<br> RDS
<br> 2x A4
-----------
<br> XXXX XXXXX
XXXX XXXXX
XXXX XXXXX
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5 620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> PDZ - 004
2021 - 005
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
<br>
Provizorní dopravní značení
Projektování dopravního značení
<br>
DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> BRNO,HOLÁSECKÁ 14a
- REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA - ODBOR DOPRAVY:
<br> S
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO-MĚSTO:
<br> XXXX XXXXX
XXXX XXXXX
<br> XXX/XX
XXX/XX
<br> XXX/XX
<br> VJEZD
<br> 2 m
<br> CHODNÍK
<br> 688/14a
235/14
<br> 234/12
233/10
<br> 229/8
<br> 252/22
252/24
<br> PARKOVACÍ ZÁLIV
CHODNÍK
<br> JEDNOTLIVÁ STÁNÍ ROZDĚLENA
BAREVNOU DLAŽBOU
(DÉLKA STÁNÍ 6,5 m)
<br> 1,8 m
3,5 m
<br> JEDNOSM
ĚRNÁ KOM
<br> UNIKACE
<br> 71
5/
<br> 9a
<br> 58
4A
<br> /0
<br> 40
m
<br> Holásecká
<br> Holásecká
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ S
<br> 6,5 m
6,5 m
<br> Z4d
<br> B28
<br> E8a
E13OD DATUM
<br> B28
<br> E8c
E13OD DATUM
<br> 2 m
<br> 6,5 m
6,5 m
<br> LEGENDA:
<br> - TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br>
- PŘECHODNÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
BUDE OSAZENO 7 DNÍ
PŘEDEM
<br>
B28
<br> E8c
<br> E13OD DATUM
<br> - PRACOVNÍ ZÁBOR
O DÉLCE CCA 13 m
<br>
POZNÁMKA: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ BUDE OSAZENO
DLE TP 65 a 66
<br>
Stránka 1
<br> 2021-02-01T15:32:01+0100
eSpis a518f744226a3b0a6a078962654b4e6c8358d33d
<br>
2021-02-01T15:59:24+0100
Ing.XXX XXXXXX XXXXXcfffXXXcXXXfXXXXXcfXbXXXXXXbXcXbXbd
2021-02-03 - VV - MMB-0022304-2021-KLI -DOKA
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67|601 67 Brno |ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0022304/2021/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0022304/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612/klimszova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského
<br> kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov (dotčený orgán podle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-8338-1/ČJ-2021-0600DI <,>
<br> ze dne 14.01.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> DOKA,s.r.o <.>,se sídlem Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 634 71 752
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Holásecká ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu pracovního záboru pro rekonstrukci rodinného domu na ul.Holásecká 14a <.>
<br> Předpokládaný termín realizace jev období 08.02.2021 – nejdéle do 31.01.2022.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dále jen „PDZ“) B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle §19a odst.4 zákona
<br> č.13/1997 Sb <.>,o p...

Načteno

edesky.cz/d/4440531

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz