« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o umístění stavby č. H/02/2021 – Rodinné bydlení + dům s pečovatelskou službou + mateřská škola + Brno-Tuřany-Holásky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-01-26 - VV MČBT_0540_2020_Mih - příloha
3191
<br> - 2341/1 2540 2342 2343 443 7544*:.“ 7346 134? 454
<br> r; gf: BD
<br> LEGENDA KATASTRÁLle "WWE ' '“ 5- - HT- 1= TV*—"T111 —————— „am „1 l =: „_ a_n 1-
<br> 439 IL-.<.>.<.>,EL.<.> IIr-Ta-T- “i“ _|1' 11
<br>.EL-E am,- „„ F _ TH : btw—.<.> ||
<br> ' AEUE E_+E\: 'w F a " 1==|-:- *na-_.|| *E-HT-v'uv -.ETI.E„F' <.>,<.> _ ' um T-wšleI-I 'E11 : : ITEÍENEH _ Ev.-I Ef: „'E'ťl : F,<,> "EW-l 4 E 'FI „Li EE „_ „im-TE A4 '.:H -*E11 -5 F * E T'I LP ECEL „_ _ n-Larrre -| H :a.EIT' „ „„
<br> ěVI I'm: f_m-
<br> 'I'I'IIII - |; |-||I.ll || -|
<br> -II|' ' | Illn „
<br> -T
<br> Rodinné bydle—Ar + DPS + MŠ,<.>
<br> Brno - Tuřany - Holásky ' "
<br> „ ZXM
<br> || | ' I |FI||
<br> '“ "“"“ ! |I|I „ FIT * ll ! | |||-
<br> - HITEITďl —T|-E | EEI
<br> SlTUACEODhÉTÍZEŽPF 5121000
<br> Š ___—É maš—.S <.>
<br> "“ ;.:.! |.<.>.a.l u lllcll.<.>.<.>.<.>.II.<.> -fl |.<.> vll-: nur.<.> :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.:.-šatu.<.> Š.law; š.<.>.I.<.> immun— Emmšzm.češi <.>,<.> Vm.<.> -ihiiai 11:1.<.>.o—l.11 i; i.<.>.-1351.11.<.>.:-I.:.I.<.> -.<.>.<.> Ill-III.! a.s.<.>.<.> u iang“.<.> : ĚHĚQŠĚĚŠ mkv—.g.EŠT.<.> a _E.<.>.:
<br> A
<br> „Šmo _ZWJMGNOE šwzun
<br> E.<.> —.rŠ.<.> |IliE.<.> :.<.>.<.> <.>,<.>.<.> J:.<.>.<.> „.s,<.>.<.> :.<.>,Ill !.<.>.<.> u.<.>,u.<.> <.>,<.>.<.>.<.> -.„_.<.>.<.> _ <.>,:n.“.<.> li—
<br>.<.> _ I.<.> I.<.>.78,1! __.<.> : „.<.> —,<.>.<.>.<.> |l||i| „><—.n ĚOzénzm—Du.<.>
<br>.:.„ <.>,<.> _ up.-HTV.d 5.5.- u.<.>.l.<.> h ___-.;
<br> F.: — _.J.<.>.= |.<.> !x
<br> 53.535.šum.<.>
<br>.<.> _'\\ '\'-,\.'
<br> \
<br> -.»!.'1_.\l-„Ř \„\_
<br> rmnng Šqřmqšw
<br> ní.-.-.<.>.r1 ? =.;
<br> „=.<.>.-PLL.<.>.<.> !._.<.> | „W.E.<.> ?w „ =.<.> <.>
<br> n„.<.>.:.<.> n „„ p.: „2419 n.<.>." _ l.<.>.<.> ÍIl x;.<.> n.%! 4.<.> ! _.<.> _
<br> HU rá.u:.n.__.<.>.- 1
<br>.S,=.: :.<.> mNmznš - ist—zmá
<br> 855.3 Bašus—:ašsšq.<.>.<.> all.<.>.<.>.il.<.>.<.> :-al.&.in!.<.>.<,>
<br>.<.>.<.>.v.! E.<.>.<.>.<.> lt-.<.>.<.> :-».<.>.::—! ili,<.>.<.> :.<.>.<.>.<.>.I.<.>.-
<br>.<.> vil Ezili
<br> „„.<.>.šŠmnozšů...
2021-01-26 - VV MČBT_0540_2020_Mih
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/3793/2020/Mih
<br> MČBT/0540/2021
<br> V Brně dne: 21.1.2021
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mihulova@turany.cz
<br>
<br>
<br> statutární město Brno
<br> zastoupené bytovým odborem MMB
<br> Dominikánské náměstí č.p.196/1
<br> 602 00 Brno
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.H/02/2021
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako stavební úřad příslušný
<br> podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
<br> až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 13.5.2020 podalo
<br> statutární město Brno,zastoupené bytovým odborem MMB,IČ 449 92 785,Dominikánské
<br> náměstí č.p.196/1,602 00 Brno <,>
<br> které zastupuje společnost P.P.Architects s.r.o <.>,IČ 27689778,Slovinská č.p.693/29,612 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") <.>
<br> Na základě tohoto posouzení stavební úřad
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> nazvané
<br> "Rodinné bydlení + dům s pečovatelskou službou + mateřská škola
<br> Brno - Tuřany - Holásky"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.2364 (zahrada),parc.č.2365/1 (zahrada),parc.č.2365/2
<br> (zahrada),parc.č.2366 (zahrada),parc.č.2367 (zahrada),parc.č.2368 (zahrada),parc.č.2369
<br> (zahrada),parc.č.2370 (zahrada),parc.č.2371 (zahrada),parc.č.2372/1 (zahrada),parc.č.2372/2
<br> (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č.2374 (ostatní plocha) v katastrálním území Holásky <....

Načteno

edesky.cz/d/4426236

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz