« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Měsíčková, k. ú. Kolovraty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace MÚP-odsouhlasená.pdf
<.> ? ",„ _ ji,/Nam ď/szšřý/š? POÍtCIe České republiky * Kraiské ředitelství pottcie hl.m.Prahy Odbor síužžoy dog,-ram“ poticte
<br> 13.0 OG F.“aha 4.KongresoVá 2 9 /_,_ __ Q C:.i.KRPA-SÁSŠLČŠH_ Z.NĚJ-202300002 1 i 6 / / _,/ DW.ptk.Mgr.XXXX XXXXX
<br> vedoucí odboru SOUhlX.XT X XXXXXXXXX *;řťfwslu.zr.kpt.Ing.Helena Vořlšková QT? nat-at.*,Jj & 2 by z.č.<.> 32).:mU'ÍžLe $!) <.>
<br> Technická zpráva a výkresy detailů jsou nedílnou součástí PD <.>
<br> + 0,000 = 320,07 prý
<br> „ré'ífí - <.>
<br> Atelier.<.>
<br> ing.arch.XXXXXXX XXXXX
<br> Ortenovo náměstí X XXX XX Praha X tel: +420723610484
<br> Novostavba nových pavilonů ke stávající MŠ,Měsíčková ul.Úřad MČ Praha Kolovraty
<br> 02-0969—18
<br> architekt.: ing.arch.Kryšt fŠtuIc kreslil.: ing.arch.Kryštof tutc datum: 15.12.2020
<br> formát: A4
<br> plotfile: — ****** cadt'lle: _situace_2018_04_18.dwg
<br> 1:250
<br> dokumentace pro spojené územní a stavební řízení
<br> stavební čgást <.>,<,> _ koordmacnl Sltuace
<br> úprava nájezdu
Opatření obecné povahy-MÚP .pdf
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.telefon: +420 2 710 71 838
Nové náměstí 1257,104 00 Praha – Uhříněves fax: +420 2 710 71 819
IČO: 00240915 e-mail: vladislav.podvin@praha22.cz
DIČ: CZ00240915 http://www.praha22.cz
<br> -1-
<br> *MC22X006OEOT*
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22 (dále jen odbor
<br> životního prostředí a dopravy),jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1
písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle
vyhlášky č.XX/XXXX Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti Městské části Praha – Kolovraty,Mírová
364,103 00 Praha – Kolovraty,IČ: 002 40 346,o stanovení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci Měsíčková,k.ú.Kolovraty,podané dne 15.12.2020,a po předložení
souhlasného stanoviska orgánu Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor
služby dopravní policie,oddělení dopravního inženýrství,č.j.KRPA-318784-2/ČJ-2020-
0000DŽ ze dne 16.12.2020 <,>
<br>
s t a n o v í
<br> podle § 77 zákona o silničním provozu,podle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a ve smyslu
ustanovení § 173 a § 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád)
<br>
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci,k.ú.Kolovraty
<br> spočívající v umístění nového svislého dopravního značení:
<br> 1x B1 – zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
1x E13 – dodatková tabulka s textem „mimo IZS“
<br> vše dle přiložených situací,které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vy...

Načteno

edesky.cz/d/4425989

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz