« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č_j_51911_2021.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
Síd lo : Mar i ánsk é nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
t el.: Kontaktn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
e-mai l : post a@praha.eu,I D DS: 48i a97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změny
Z 2759/00
<br> vlny IV celoměstsky významných změn
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
<br>
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hl.m.Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných
změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“)
oznámením o konání veřejného projednání návrhu Změny ÚP <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Zpracovaný návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ byly v souladu s § 50 stavebního
zákona projednány v rámci společného jednání o návrhu Změny ÚP dne 19.1.2017 <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43
odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změna ÚP vydává <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na
území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánov...

Načteno

edesky.cz/d/4425241

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz