« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška_SPJ_vlna_08_úprav.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo : Mar iánské nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš tě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
t e l.: Kontaktn í cen t rum: 12 444,fax: 236 007 157
e -mai l : posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav
U 1365/08 a U 1367/08
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhů změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny
08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny
ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušné návrhové
dokumentace <.>
Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy
č.2M/7 ze dne 11.6.2020,kterým bylo schváleno zadání těchto změn <.>
Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na
území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace
v době pandemie,č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 (dále jen „metodické
sdělení“),proběhne jednání k výše uvedeným změnám takto:
<br> Společné jednání se bude konat dne 11.2.2021 od 9.30 hod <.>
<br> Vzhledem k tomu,že krizová opatření týkající se shromažďování většího počtu osob na
jednom místě stále trvají,a na základě doporučení obsažených v metodickém sdělení,se
bude společné jednání konat prostřednictvím on-line streamované
videokonference.Toto projednání,které bude mimo jiné obsahovat i výklad k návrhům
Změn ÚP,bude možné zhlédnout na níže uvedené internetov...

Načteno

edesky.cz/d/4425240

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz