« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Oznámení o pokračování opakovaného řízení o povolení stavby vod. díla "Přepojení ČS Uhříněves IV a XIX, Praha 22"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - pokračování opakovaného řízení - ČSOV + výtlaky Uhříněves.pdf
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.fax: +420 2 710 71 819
Nové náměstí 1257,104 00 Praha 114
IČO: 00240915 http://www.praha22.cz
DIČ: CZ00240915 - 1 -
<br>
<br> Městská část Praha 22
Úřad městské části
<br> odbor výstavby
Nové náměstí 1250,104 00 Praha 114
<br>
Č.j.: P22 966/2021 OV 05 V Uhříněvsi dne: 21.1.2021
Spis.zn.: MC22 312/2013 OV 05
Vyřizuje: XXXXXXXXXX XXXXXXX k.ú.Uhříněves
Telefon: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br> Doručuje se veřejnou vyhláškou
<br> OZNÁMENÍ
<br>
o pokračování opakovaného řízení o povolení stavby vodního díla
<br>
<br> Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22,jako vodoprávní úřad příslušný dle § 15 odst.1
písm.d) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon),§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb.o vodách,ve znění platném
do 31.12.2018 (vodní zákon),vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
hl.m.Prahy,a § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),oznamuje dle § 129 odst.5 a § 112 odst.1,v souladu s § 115
a 15 odst.1 vodního zákona pokračování opakovaného vodoprávního řízení pro stavbu
nazvanou „Přepojení ČS Uhříněves IV a XIX,Praha 22“.Vodoprávní úřad v rámci
opakovaného vodoprávního řízení vychází z původní ţádosti o povolení stavby vodního díla
ze dne 13.2.2013,vč.příloh <.>
<br> Stavebník: Hlavní město Praha,IČ:00064581,se sídlem Mariánské nám.2,Praha 1 <,>
zastoupený Praţskou vodohospodářskou společností a.s <.>,IČ 25656112,se sídlem Ţatecká
110/2,Praha,jako účastník řízení dle § 27 odst.1 správního řádu,podal dne 13.2.2013 ţádost
o povolení stavby nazvané „Přepojení ČS Uhříněves IV a XIX,Praha 22“ dle § 15 vodního
zákona <.>
<br> Vodoprávní úřad po projednání ţádosti vydal dne 26.4.2013 pod č.j.P22 1909/2013
OV 05 rozhodnutí,kterým výše uvedenou stavbu povolil <.>
<br> Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání XXX XXXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem
Bedřichov 288,468 12 Bedřichov,zastoupený advokátem Mgr.Viktorem ...

Načteno

edesky.cz/d/4423346

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz