« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek – k.ú. Lysá nad Labem parc. č. KN 3269, 3270/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-vylozeni-navrhu-zmen-map-bpej-v-k-u-lysa-nad-labem-parc-c-3269-3270-1-1.pdf
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Nymburk
Soudní 17/3,288 02 Nymburk
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 015692/2021
Spisová značka: SP9766/2019-537209
<br> Vyřizuje.: XXXXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.houfek@spucr.cz
<br> Datum: 19.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek – k.ú.Lysá nad Labem
parc.č.KN 3269,3270/1
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Nymburk,jako správní orgán
věcně a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně
ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s § 5 odst.4 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje,že
návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí
<br> od 20.1.2021 do 19.2.2021
<br> na Státním pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha <,>
Pobočce Nymburk a na městském úřadě v Lysé nad Labem,kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů,tj <.>
nejpozději do 19.2.2021 případné připomínky a námitky <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Nymburk po vyhodnocení došlých
vyjádření provede aktualizaci BPEJ.K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Nymburk žádá tímto městský
úřad v ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz